Νόμος 3057/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Ζ που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 41Ζ: Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

 

1. Στους Κανονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 27 του παρόντος, κάθε αθλητική ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι Κανονισμοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ' ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

 

2. Εάν σύνδεσμος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία να προμηθεύει με εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από αθλητικό σωματείο, Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή από πρόσωπα της παραγράφου 3 περιπτώσεις α' και β' του παρόντος άρθρου, αυτών των παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

 

3. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται:

 

α) στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες ή για αντίστοιχο αριθμό ημερών,

 

β) στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή τμήμα αμειβομένων αθλητών, με επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου,

 

γ) στο αθλητικό σωματείο, την αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή το τμήμα αμειβομένων αθλητών, ο αποκλεισμός της έδρας ή η διεξαγωγή χωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, αθλητική ανώνυμη εταιρεία ή τμήμα αμειβομένων αθλητών.

 

δ) στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.

 

4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο, τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία με πρόστιμο και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις και με αποκλεισμό της έδρας της ομάδας τους. Σε περίπτωση υποτροπής των φυσικών οικονομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται σε αυτό εκτός των παραπάνω ποινών και πρόστιμο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός εάν ο παραβάτης είναι ερασιτέχνης αθλητής.

 

5. Οι Κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αιρετά από γενική συνέλευση Μέλη των οργάνων της αθλητικής ομοσπονδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.

 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα Μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

 

7. Η άρνηση συνεργασίας με τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

 

8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.

 

9. Η καθ' υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωματείο των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ' άρθρο 8 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου για τον οικείο κλάδο άθλησης.

 

10. Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της τακτικής επιχορήγησης της από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.