Νόμος 3139/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για τον κλάδο Καζίνο - Ξενοδοχείο - Τελεφερίκ Πάρνηθας της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι την εισαγωγή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τα κινητά, ακίνητα και κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αποκτά κατά κυριότητα ή κατά διοίκηση και διαχείριση.

 

2. Η αξία των ακινήτων, που περιήλθαν κατά κυριότητα στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την υπ' αριθμόν [Π] 18/2002 πράξη του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 68/Α/2002) και εμφαίνονται στα διαγράμματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, όπως αυτή αποτιμήθηκε, μετά από εντολή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με την από 06-09-2002 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Κωνσταντίνου Ηλία Δασκολιά και Ανδρέα Μιχάλη Ρούσσου, αυξάνει με το νόμο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 5.850.000 ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση των ακινήτων ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μεταγραφές και λοιπές κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν στην προκειμένη περίπτωση διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

3. α) Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, κατά το μέρος που αποτελεί τον κλάδο Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ιδίως η άδεια λειτουργίας του Καζίνου Πάρνηθας, όπως αυτή χορηγείται με το νόμο αυτόν, λοιπές διοικητικές άδειες, κάθε κινητός πάγιος εξοπλισμός, τα ακίνητα της παραγράφου 2, κάθε δικαίωμα, εμπράγματο ή ενοχικό, απαίτηση ή υποχρέωση, όπως το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας, περιγράφεται στην από 12-09-2002 έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Αθανασίου Χρήστου Πέτρου και Νικολάου Χρήστου Καλλέ, που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, βάσει της από 31-08-2002 λογιστικής κατάστασης της εταιρίας, για τη σύνταξη της οποίας δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή και οι οποίες δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν, αποσπάται από την εταιρία και εισφέρεται αυτοδικαίως στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με οιονεί καθολική διαδοχή. Ειδικά, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις δίκες, αγωγές και ενστάσεις που αφορούν τον κλάδο Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον διατύπωση εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή των αντιδίκων της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, συνεπεία της απόσχισης του κλάδου, βίαια διακοπή της δίκης με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε δήλωση περί επαναλήψεως.

 

β) Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υποκαθίσταται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με το εδάφιο ι της παραγράφου αυτής, σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εισφερόμενου κλάδου. Η παραπάνω έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας, υποκαθιστά την έκθεση της επιτροπής, που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2190/1920 και λογίζεται ότι έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσό της χρηματικής προσφοράς για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του καζίνου μπορεί να αποσβεστεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για λόγους φορολογικούς, μέσα σε μία δεκαετία από την έναρξη ισχύος της απόσχισης κλάδου.

 

γ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, στην οποία περιλαμβάνεται η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως από της ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου ζ της παραγράφου αυτής. Η δημοσιότητα επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ) Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης για τα ακίνητα του άρθρου αυτού υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και σε κάθε περίπτωση πριν τη μεταγραφή.

 

ε) Μεταγραφές και άλλες κατά τις κείμενες διατάξεις καταχωρίσεις που απαιτούνται για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων έχουν στην περίπτωση αυτήν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

στ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά ποσό 29.661.380,81 ευρώ, λόγω της εισφοράς του κλάδου Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη θέση σε ισχύ της απόσχισης κλάδου.

 

ζ) Η θέση σε ισχύ της απόσχισης του κλάδου Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας επέρχεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

η) Όλες οι πράξεις, του εισφερόμενου κλάδου Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, που έχουν διενεργηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-09-2002 και εφεξής και μέχρι την έναρξη ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παραγράφου αυτής, όπως αυτές εμφαίνονται στα οικεία βιβλία της εταιρίας, θεωρούνται ότι έχουν γίνει για λογαριασμό και όφελος της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που αποσχίζεται διενεργείται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με βάση λογιστική κατάσταση που συντάσσεται κατά την έναρξη ισχύος της απόσχισης κλάδου, σύμφωνα με το εδάφιο ζ της παραγράφου αυτής για τη σύνταξη της οποίας δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή.

 

θ) Η απόσχιση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και εισφορά του κλάδου Καζίνο Ξενοδοχείο Τελεφερίκ Πάρνηθας στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς και όλες οι συνεπαγόμενες μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, περιλαμβανομένων και των φόρων μεταβίβασης και εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, πλην του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

 

ι) Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση σε τρίτο της κυριότητας των ακινήτων της παραγράφου 2, που εισφέρονται με το νόμο αυτόν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Σε περίπτωση λύσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η κυριότητα των ακινήτων αυτών μεταβιβάζεται υποχρεωτικά προς το Ελληνικό Δημόσιο έναντι ποσού ίσου προς την αξία με την οποία αποτιμήθηκαν στην παράγραφο 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.