Νόμος 3144/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΕΚΠ). Η Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Προστασία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από:

 

α. τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο,

β. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα ανεργίας,

δ. τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας,

ε. τον Συνήγορο του Πολίτη,

στ. 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

ζ. 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

η. 1 εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος,

θ. 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ),

ι. 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,

ι)α. 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

ι)β. 1 εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,

ι)γ. 1 εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και

ι)δ. 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

 

Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας, τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η θητεία των μελών της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας ορίζεται τριετής.

 

Κατά τη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της.

 

Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

 

Η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το χρόνο και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν δεν υποδειχθούν μέσα στην προθεσμία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των εκπροσώπων. Στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας καλούνται και μετέχουν ως μέλη, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Γενικοί Γραμματείς άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικότερα νομικές οντότητες, που έχουν ως κύριο σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

3. Έργο της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας είναι:

 

α. η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

 

β. η προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού,

 

γ. η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας,

 

δ. η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο Ημέρα Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

 

ε. η γνωμοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη,

 

στ. η υποβολή των πρακτικών των συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.