Νόμος 3190/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής αδειοδοτήσεων που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, οριζόμενο από αυτούς:

 

α) του οικείου επιμελητηρίου,

β) του εμπορικού συλλόγου της πρωτεύουσας του νομού,

γ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών του νομού,

δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του νομού,

ε) της πανελλήνιας ένωσης μικροπωλητών θρησκευτικών πανηγύρεων παραδοσιακών ειδών και ατόμων με ειδικές ανάγκες,

στ) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

ζ) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών,

η) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού,

θ) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,

ι) της Υπηρεσίας Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και

ι)α)της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.

 

Επίσης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ύστερα από γνώμη της παραπάνω επιτροπής, ορίζει μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε έτους τον αριθμό των αδειών του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που μπορούν να χορηγηθούν για το έτος αυτό.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε συγκεκριμένο χώρο απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, και εκδίδεται το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, οριοθετούνται συγκεκριμένοι χώροι, στους οποίους καθορίζεται αριθμός μεμονωμένων θέσεων, σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους, που παραχωρούνται για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.}

 

4. α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 ισχύει ως έχει προκειμένου για δήμους κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων ή για κοινότητες και προστίθενται στους φορείς που γνωμοδοτούν:

 

α) η πανελλήνια ένωση μικροπωλητών θρησκευτικών και εμπορικών πανηγύρεων και μικροπωλητών ατόμων με ειδικές ανάγκες παραδοσιακών ειδών,

β) η πανελλήνια ομοσπονδία επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

γ) η πανελλαδική ομοσπονδία παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και

δ) η εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία.

 

β. Για δήμους άνω των δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων ή για Πρωτεύουσες νομών, οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου με έδρα τους εν λόγω δήμους και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο:

 

α) του δήμου, ως πρόεδρο,

β) του οικείου επιμελητηρίου,

γ) του οικείου εμπορικού συλλόγου,

δ) της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών της περιοχής,

ε) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών,

στ) της πανελλήνιας ένωσης μικροπωλητών θρησκευτικών και εμπορικών πανηγύρεων και μικροπωλητών ατόμων με ειδικές ανάγκες παραδοσιακών ειδών,

ζ) της πανελλήνιας ομοσπονδίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

η) της πανελλαδικής ομοσπονδίας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών,

θ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία,

ι) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,

ι)α) της Υπηρεσίας Πολεοδομίας της κατά τόπο αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,

ι)β) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας,

ι)γ) της Πανελλαδικής Επαγγελματικής Ένωσης Υπαίθριων και Πλανόδιων Μικροπωλητών και Λιανεμπόρων και

ι)δ) του Πανελλήνιου Συλλόγου Τυφλών Αναπήρων Μικροπωλητών και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Η Αλληλεγγύη.

 

γ. Για το πληθυσμιακό όριο των περιπτώσεων α' και β' λαμβάνεται υπόψη η τελευταία, κάθε φορά, απογραφή.

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Αν ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών για την κάλυψη των καθοριζόμενων θέσεων είναι μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό των ενδιαφερομένων, που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα χορηγούνται άδειες, κατά προτεραιότητα, στις παρακάτω κατά σειρά κατηγορίες και εφόσον οι αιτούντες είναι άνεργοι: σε αναπήρους ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το νόμο [Ν] 1043/1980 (ΦΕΚ 871/Α/1980), οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκατάστασης, σε αναπήρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του νόμου [Ν] 1370/1944, σε αναπήρους και θύματα πολέμου άμαχου πληθυσμού των νόμων [Ν] 812/1943 και [Ν] 1512/1950, σε αναπήρους σε ποσοστό πάνω από πενήντα τοις εκατό, των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, και σε πολύτεκνους. Επίσης, κατά προτεραιότητα, και σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό σε άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό και σε τυφλούς. Τέλος, κατά προτεραιότητα, και σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό του όλου αριθμού των χορηγούμενων αδειών, παρέχεται άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και σε ομογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και τον Πόντο.}

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Με απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, ύστερα από γνώμη της επιτροπής ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 8, κατά περίπτωση, καθορίζονται τα παραδοσιακά είδη και οι δραστηριότητες της περιφέρειάς τους.}

 

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέχρι την 31-01-2004, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αδειών στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου, καντινών, κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα παρκ, πίστας αυτοκινητίδιων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εξαιρέσεων από τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των δικαιούχων, ο χρόνος ισχύος της άδειας και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του νόμου αυτού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.