Νόμος 3193/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αληθής έννοια των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) με τα οποία αντικαταστάθηκε εν μέρει η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και τροποποιήθηκε με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου μόνης του άρθρου 2 του νόμου 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/2002) είναι ότι για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των οικείων συμβάσεων δεν λαμβάνεται υπόψη ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας. Η ισχύς της παρούσας ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.