Νόμος 3230/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2690/1999 Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/1999) αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Οι διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10) ακόμη ημέρες.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του που είναι είκοσι (20) ημέρες.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 2690/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό}

 

4. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) οφείλει να διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία τις υποβληθείσες σ' αυτό αιτήσεις εντός της επομένης από της υποβολής τους ημέρας.

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2690/1999 προστίθεται διάταξη ως εξής:

 

{Για τον καθορισμό του ύψους του καταβλητέου χρηματικού ποσού λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

 

α. το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης,

β. το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση,

γ. οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)β του άρθρου δεύτερου του νόμου 2690/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από τον καθ' ύλην αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 25 του νόμου 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/2013).

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αιτήσεις για έκδοση διοικητικής πράξης που υποβάλλονται μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία έχουν την ευθύνη ελέγχου των στοιχείων της ταυτότητας, θεωρείται ότι υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.