Νόμος 3242/04 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα του Συνηγόρου του Πολίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Δύναται, επίσης, να μην ανακοινωθεί το όνομα και τα άλλα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που κατέθεσε αναφορά, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και εφόσον η διερεύνηση της αναφοράς είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόματος. Αν εκ των πραγμάτων η διερεύνηση δεν είναι δυνατή χωρίς ανακοίνωση του ονόματος, ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται ότι η αναφορά του θα τεθεί στο αρχείο, εφόσον ο ίδιος δεν συναινέσει εγγράφως στην ανακοίνωση του ονόματός του.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει ότι ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη προβαίνει σε προεπιλογή μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα. Κατά την προεπιλογή εξετάζονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, καθώς και η συνάφεια των σπουδών και της επαγγελματικής εμπειρίας τους προς τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων.}

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3094/2003 προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

{Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).}

 

4. Στο άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3094/2003 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 10, οι δε υπάρχουσες 10 και 11 αναριθμούνται σε 11 και 12, αντιστοίχως, η οποία έχει ως ακολούθως:

 

{10. Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική έκθεση από την Ανεξάρτητη Αρχή προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.