Νόμος 3242/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Σύσταση Επιτροπών Κωδίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για την αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, η οποία αποτελείται από:

 

α. τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

β. δύο Συμβούλους του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. Ο αρχαιότερος αυτών αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

γ. το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

δ. δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές δημοσίου δικαίου,

ε. τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

στ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας του αυτού Υπουργείου,

ζ. έναν ειδικό επιστήμονα στο δημόσιο δίκαιο,

η. δύο εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

 

Ως μέλη της γραμματείας της επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου.

 

Βλέπε σχετικά την Υπουργική Απόφαση [Α] ΔΙΔΚ/Φ38/17602/12, 23-08-2004 (ΦΕΚ 1292/Β/2004), όσον αφορά την συγκρότηση και την Υπουργική Απόφαση [Α] ΔΙΔΚ/Φ.38/2068/31.1, 07-02-2006 (ΦΕΚ 141/Β/2006), όσον αφορά την παράταση λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής.

 

2. Στο ίδιο Υπουργείο συνιστάται Επιτροπή για τη σύνταξη νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει,

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

δ) έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή δημοσίου δικαίου,

ε) τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

στ) τον Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

ζ) τον Γενικό Διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

η) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

θ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

ι) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος,

ι)α) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

3. Το σχέδιο του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που θα συντάξει η αντίστοιχη Επιτροπή του παρόντος άρθρου, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

4. Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας των Επιτροπών, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω επιτροπών, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας τους, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.