Νόμος 3242/04 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκλογική χρηματοδότηση και ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. α. Η εκλογική χρηματοδότηση καταβάλλεται κάθε φορά που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέρχεται σε ποσοστό έως μηδέν κόμμα είκοσι δύο τοις χιλίοις (0,22 %0) των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι εκλογές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της μίας εκλογές, όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί, αθροιστικά, το μηδέν κόμμα τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰).

 

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

5. Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι πιστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα κόμμα είκοσι τέσσερα τοις χιλίοις (1,24‰) των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους και σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων της μίας εκλογών, το ένα κόμμα τριάντα επτά τοις χιλίοις (1,37‰).}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 3023/2002 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Εάν εντός του ίδιου έτους διεξαχθούν περισσότερες από μία εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων Αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του τετραμήνου, συντάσσεται και δημοσιεύεται ενιαία ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών και για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το δε ποσοστό του άρθρου 13 υπολογίζεται στο διπλάσιο. Η ανωτέρω δίμηνη προθεσμία αρχίζει από τη διενέργεια της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.