Νόμος 3242/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατάργηση Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Σύσταση Γενικών Γραμματειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καταργείται.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Συνιστάται Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας ως δημόσια υπηρεσία και θέση Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας ασκεί τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καταργείται, εκτός από τις αρμοδιότητες που περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

3. Συνιστάται Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ως δημόσια υπηρεσία και θέση Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που καταργείται.

 

4. Στις παραπάνω Γενικές Γραμματείες που συνιστώνται μεταφέρονται με το ίδιο νομικό καθεστώς οι υπηρεσίες και οι θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και υπαλλήλων με οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση ως εξής: Οι υπηρεσίες και οι θέσεις του Υπουργείου που καταργείται μεταφέρονται με το ίδιο νομικό καθεστώς στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, οι υπηρεσίες και οι θέσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου που καταργείται μεταφέρονται με το ίδιο νομικό καθεστώς στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Οι υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις που μεταφέρονται είναι εφεξής υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, αντιστοίχως.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, θεσπίζεται ο οργανισμός των παραπάνω Γενικών Γραμματειών, κατανέμονται οι αρμοδιότητες τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.

 

Ως τη θέσπιση του πιο πάνω οργανισμού, ισχύουν οι οργανισμοί των υπηρεσιών του Υπουργείου που καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών θέση Υφυπουργού ακόμη και καθ' υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

7. Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 432/1994 (ΦΕΚ 243/Α/1994) για το καταργούμενο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α/1988), όσον αφορά τις δαπάνες των Υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

 

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στις οποίες και θα λειτουργεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.