Νόμος 3251/04

Ν3251/2004: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του νόμου 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3251/2004: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του νόμου 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 127/Α/2004), 09-06-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Έννοια του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 2: Περιεχόμενο και τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 3: Κεντρική αρχή

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Έκδοση και διαβίβαση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

 

Άρθρο 4: Αρμόδια δικαστική αρχή έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην Ελλάδα

Άρθρο 5: Πότε επιτρέπεται η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 6: Διαβίβαση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και σχετικών εγγράφων

Άρθρο 7: Αίτηση για κατάσχεση και παράδοση πειστηρίων

Άρθρο 8: Αίτηση για άρση προνομίου ή ασυλίας του εκζητουμένου

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

 

Άρθρο 9: Αρμόδια δικαστική αρχή εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης στην Ελλάδα

Άρθρο 10: Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 11: Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 12: Δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Εξαιρέσεις

Άρθρο 13: Εγγυήσεις για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 14: Παραλαβή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 15: Σύλληψη και δικαιώματα του εκζητουμένου

Άρθρο 16: Κράτηση του εκζητουμένου

Άρθρο 17: Συγκατάθεση στην προσαγωγή

Άρθρο 18: Μη Συγκατάθεση στην προσαγωγή

Άρθρο 19: Απόφαση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 20: Απόφαση σε περίπτωση συρροής αιτήσεων

Άρθρο 21: Προθεσμίες και διαδικασία της απόφασης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

Άρθρο 22: Ένδικο μέσο κατά της απόφασης

Άρθρο 23: Ακρόαση ή προσωρινή μεταγωγή του εκζητουμένου μέχρι τη λήψη της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος

Άρθρο 24: Προνόμια και ασυλίες

Άρθρο 25: Συρροή διεθνών υποχρεώσεων

Άρθρο 26: Κοινοποίηση της απόφασης

Άρθρο 27: Προθεσμία προσαγωγής του εκζητουμένου

Άρθρο 28: Αναβολή της προσαγωγής ή προσαγωγή υπό όρους

Άρθρο 29: Κατάσχεση και παράδοση αντικειμένων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Διαμεταγωγή του εκζητουμένου

 

Άρθρο 30: Όροι διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους

Άρθρο 31: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 32: Αίτηση της ελληνικής αρχής για δια μεταγωγή

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Αποτελέσματα της προσαγωγής

 

Άρθρο 33: Αφαίρεση του χρόνου κράτησης στο κράτος εκτέλεσης του εντάλματος

Άρθρο 33Α: Παράδοση εκζητουμένου υπό τους όρους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12

Άρθρο 34: Κανόνας ειδικότητας

Άρθρο 35: Μεταγενέστερη προσαγωγή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 36: Μεταγενέστερη έκδοση σε τρίτο κράτος

 

Κεφάλαιο Έκτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 37: Έξοδα

Άρθρο 38: Σχέση με άλλες νομικές πράξεις

Άρθρο 39: Μεταβατική διάταξη

 

Μέρος Δεύτερο: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2928/2001 και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 40: Διατάξεις ουσιαστικού ποινικού δικαίου

Άρθρο 41: Ευθύνη νομικών προσώπων

Άρθρο 42: Διατάξεις δικονομικού ποινικού δικαίου

Άρθρο 43: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-07-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.