Νόμος 3257/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1013/1971 (ΦΕΚ 204/Α/1971) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13

 

1. Ως γεωγραφικό υλικό κατά το νόμο αυτόν νοείται κάθε γεωδαιτικό, αστρονομικό, γεωφυσικό, γεωμαγνητικό, αεροφωτογραφικό, τοπογραφικό, χαρτογραφικό, υδρογραφικό, αεροναυτικό, δορυφορικό υλικό και κάθε υλικό ή στοιχείο, αναλογικό ή ψηφιακό, που παράγεται και δύναται να χρησιμοποιείται για την κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων ξηράς, καθώς επίσης ναυτικών και αεροναυτικών χαρτών, αναλογικών ή ψηφιακών.

 

2. Τα γεωγραφικά υλικά που παράγονται από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των Ενόπλων Δυνάμεων και η διάθεσή τους σε τρίτους διέπεται από τις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία.

 

3. Επιτρέπεται η έκδοση χαρτών της χώρας, αναλογικών ή ψηφιακών, οποιασδήποτε κλίμακας από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με χρήση γεωγραφικών υλικών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού μόνον ύστερα από έγκριση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Για τη χρήση αυτή οφείλονται από τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

4. Όσοι λαμβάνουν έγκριση για την έκδοση χαρτών υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού για το εμπιστευτικό ή όχι τούτων, το περιεχόμενο και την εν γένει σύνθεση των χαρτών. Η έγκριση αυτή σημειώνεται επί των αντιτύπων των χαρτών.

 

5. Επιτρέπεται η εκτέλεση πτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με δικά τους μέσα για τη λήψη αεροφωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή οποιουδήποτε γεωγραφικού υλικού, αναλογικού ή ψηφιακού, μετά από άδεια του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και με την υποχρεωτική συμμετοχή Αξιωματικού Ελέγχου Φωτοναυτίλου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στις πτήσεις, καθώς και στις σχετικές εργασίες επεξεργασίας των στοιχείων που λαμβάνονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον έλεγχο των παραπάνω εργασιών, καθώς και με τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλουν οι ενδιαφερόμενοι

 

6. Επιτρέπεται η παραγωγή, διάθεση, διακίνηση γεωγραφικών υλικών από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με χρήση χαρτογραφικών παραγώγων διαχωριστικής ικανότητας μικρότερης του ενός (1) μέτρου, δορυφορικών εικόνων ή άλλων στοιχείων που λαμβάνονται από οποιαδήποτε άλλη πηγή, μόνο ύστερα από έλεγχο αυτών από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, για τη διαπίστωση του εμπιστευτικού ή μη χαρακτήρα τους.

 

7. Η ενέργεια των προβλεπόμενων από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου πράξεων, χωρίς προηγούμενη λήψη άδειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και συμμετοχή Αξιωματικού Ελέγχου Φωτοναυτίλου της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε αυτές, διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η έκδοση ή η παραγωγή, διάθεση, διακίνηση γεωγραφικών υλικών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος άρθρου, χωρίς την προηγούμενη συμμόρφωση προς την εγκριτική διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού ή τον προηγούμενο έλεγχο από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αντίστοιχα διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Τα κατά παράβαση των πιο πάνω εδαφίων εκδοθέντα γεωγραφικά υλικά μετά των δοκιμίων αυτών, μητρών και αντιτύπων κατάσχονται και δημεύονται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.