Νόμος 3274/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Σύσταση επιτροπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Στην Επιτροπή μετέχουν:

 

α. Ένας Σύμβουλος της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου αυτού, ως Πρόεδρος.

 

β. Ο αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

 

γ. Δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Τμήματος Νομικής με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, που ορίζονται από τον οικείο Πρύτανη.

 

δ. Οι Γενικοί Διευθυντές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ε. Ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

στ. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας Διευθυντής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ίδιου Υπουργείου.

 

ζ. Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, που ορίζονται με απόφαση του προέδρου της.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της. Η γραμματεία της Επιτροπής αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με ισάριθμους αναπληρωτές τους του ίδιου κλάδου και από την ίδια Γενική Διεύθυνση. Το σχέδιο του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα συντάξει η ανωτέρω Επιτροπή, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παράγραφος 6 του Συντάγματος.

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Επιτροπή για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης, οι οποίες θα μεταβιβασθούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Στην Επιτροπή μετέχουν:

 

α. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρος.

 

β. Ένας Σύμβουλος της Επικρατείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

 

γ. Ο αρμόδιος Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

δ. Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Τμήματος Νομικής με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, που ορίζεται από τον οικείο Πρύτανη.

 

ε. Ο Γενικός Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

στ. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ζ. Δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, που ορίζονται με απόφαση του προέδρου τους.

 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ολοκληρώνει το έργο της το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη συγκρότησή της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής. Η γραμματεία αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση Διοικητικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με ισάριθμους αναπληρωτές τους του ιδίου κλάδου. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται επίσης τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.