Νόμος 3296/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Φορολογία επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) 20%, προκειμένου για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και για τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

 

β) 25% προκειμένου για κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και για αστικές εταιρίες, συμμετοχικές και αφανείς εταιρίες.}

 

2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 01-01-2007, για τα εισοδήματα που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

3. Ειδικά για τα εισοδήματα των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, που προκύπτουν από διαχειριστικές περιόδους από 01-01-2005 και μέχρι 31-12-2005, ο συντελεστής φορολογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζεται σε 24%, ενώ για αυτά που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 01-01-2006 και μέχρι 31-12-2006 ο συντελεστής ορίζεται σε 22%.

 

4. Επίσης, για τα εισοδήματα των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και των αστικών εταιριών, συμμετοχικών ή αφανών, που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 01-01-2005 και μέχρι 31-12-2005, ο συντελεστής φορολογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που εφαρμόζεται για την επιβολή του φόρου, ορίζεται σε 32%, ενώ για αυτά που προκύπτουν από διαχειριστικές χρήσεις από 01-01-2006 και μέχρι 31-12-2006 ο συντελεστής ορίζεται σε 29%.

 

Ειδικά για τις εταιρίες των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 518/1989 (ΦΕΚ 220/Α/1989) και 284/1993 (ΦΕΚ 123/Α/1993) ο συντελεστής φορολογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ορίζεται σε 25% για τα εισοδήματα διαχειριστικών χρήσεων 2005 και 2006.

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται και η περίπτωση δ' της ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε γ'.

 

6. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργείται και το έβδομο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.}

 

7. Το ποσοστό έκπτωσης 2,5% που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μειώνεται σε 1,5%.

 

8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης επιβάλλεται ποσό καταβαλλόμενου ετήσιου φόρου, με το οποίο εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τη δραστηριότητα αυτή, με βάση το ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου ως εξής:

 

α) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 5 ton 590 € με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 415 € με οδηγό τρίτο,

 

β) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 5 ton μέχρι και 11 ton 825 € με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 590 € με οδηγό τρίτο,

 

γ) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 11 ton μέχρι και 16,5 ton 1.415 € με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 940 € με οδηγό τρίτο και

 

δ) για αυτοκίνητα με ωφέλιμο φορτίο πάνω από 16,5 ton 1.765 € με οδηγό τον ιδιοκτήτη και 1.180 € με οδηγό τρίτο.}

 

9. Τα ποσά φόρου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.