Νόμος 3296/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εισοδήματα από κινητές αξίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) και του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά των μεριδίων τους σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3283/2004 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2778/1999. Η πιο πάνω απαλλαγή ισχύει και για τα αμοιβαία κεφάλαια που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο φόρος υπολογίζεται στο ποσό των τόκων που προκύπτουν με συντελεστή 10%.}

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αφορούν τα ποσά των τόκων από καταθέσεις, που λογίζονται από την 01-01-2005 και μετά, με εξαίρεση τα ποσά των τόκων τα οποία προέρχονται από προθεσμιακές καταθέσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31-12-2004 και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη ανανέωσή τους μετά την ημερομηνία αυτή. Οι τόκοι που αντιστοιχούν μέχρι την ανανέωση φορολογούνται με συντελεστή 15%.

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα εισοδήματα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3632/1928 (ΦΕΚ 137/Α/1928), που προστέθηκαν με το άρθρο 74 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991) και όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), από την 01-01-2005 και μετά. Για τα εισοδήματα τα οποία προκύπτουν από πράξεις του προηγούμενου εδαφίου που έχουν συναφθεί πριν από την 01-01-2005, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 7%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.