Νόμος 3312/05

Ν3312/2005: Αμοιβαία συνδρομή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3312/2005: Αμοιβαία συνδρομή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 35/Β/2005), 16-02-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2003/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 07-10-2003 σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας

 

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 03-06-2003 σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

 

Άρθρο 3 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 Ορισμοί

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις του φορέα πληρωμής για τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις των φορέων πληρωμής και των λοιπών φορέων για τους τόκους

Άρθρο 7 Υποβολή από το φορέα πληρωμής στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου

Άρθρο 8 Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 9 Μεταβατική περίοδος

Άρθρο 10 Παρακράτηση φόρου στην πηγή και κατανομή των εσόδων

Άρθρο 11 Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι

Άρθρο 12 Μη εφαρμογή άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 13Α: Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Φορολόγηση των δικαιωμάτων και των τόκων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 03-06-2003

 

Άρθρο 14 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/92/ΕΚ του συμβουλίου της 17-10-2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 1977/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τον τόπο παράδοσης αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

 

Άρθρο 17 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 19 Ομάδες Σχεδιασμού Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Άρθρο 20 Μεταφορά έδρας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Interreg

Άρθρο 21 Ρυθμίσεις περί Ελληνικών Ταχυδρομείων

Άρθρο 22 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Άρθρο 23 Ρυθμίσεις για κοινωφελή ιδρύματα

Άρθρο 24 Θέματα Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Άρθρο 25 Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-02-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.