Νόμος 3316/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ενημέρωση των υποψηφίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού τηρεί πρακτικά που περιέχουν συνοπτικά την τήρηση της διαδικασίας και τις αιτιολογημένες αποφάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Αν σημειώθηκε μειοψηφία καταχωρείται στα πρακτικά.

 

2. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού γνωστοποιούνται στους υποψηφίους με τοιχοκόλληση τους στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό και κοινοποίηση σχετικής ανακοίνωσης με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με ταχυδρομική επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής που αφορούν στο διαγωνισμό, ιδίως αυτές που εκδικάζουν τις ενστάσεις των υποψηφίων, εγκρίνουν το αποτέλεσμα, ακυρώνουν το διαγωνισμό ή ματαιώνουν την κατακύρωση του, κοινοποιούνται σε όλους τους μετέχοντες στο διαγωνισμό που δεν αποκλείστηκαν σε προηγούμενο στάδιο, με τον τρόπο που ορίζεται στην προκήρυξη. Με τον ίδιο τρόπο κοινοποιούνται και τα λοιπά έγγραφα της υπηρεσίας, όπως διευκρινιστικά και ενημερωτικά έγγραφα και προσκλήσεις.

 

3. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων της παραγράφου 2 λογίζεται η σχετική σημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας (FAX) επί του εγγράφου που διαβιβάζεται, η απόδειξη της ταχυδρομικής υπηρεσίας για την παράδοση του εγγράφου ή νόμιμη απόδειξη αποστολής και λήψης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

4. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι προσφορές και τα δικαιολογητικά εν γένει που κατατίθενται κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται σε πρωτότυπο, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ανάδοχο προς απόδειξη των προϋποθέσεων της ποιοτικής επιλογής, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, υποβάλλονται σε επικυρωμένο αντίγραφο, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο υποβάλλονται αποκλειστικά σε πρωτότυπο. Εφόσον τα έγγραφα που υποβάλλονται στο διαγωνισμό δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, επίσημη μετάφραση τους. Γλώσσα συνεννόησης και αλληλογραφίας μεταξύ της αναθέτουσας Αρχής και των υποψηφίων και ενδιαφερομένων είναι η ελληνική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.