Νόμος 3325/05 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί ή επεκταθεί ή εκσυγχρονισθεί υποβάλλεται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, αίτηση που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να ενεργήσει αυτοψία με όργανά της για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

3. Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας χορηγείται για αόριστο χρόνο με απόφαση που εκδίδεται εντός μηνός, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης και ότι, από τη λειτουργία της δραστηριότητας, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 4, η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

4. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι οποίες όμως δεν καθιστούν τη μονάδα μη συμβατή με τις διατάξεις του νόμου αυτού, χορηγείται οριστική άδεια λειτουργίας εντός μηνός από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

5. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν την μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί είτε να εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 είτε να χορηγεί, εντός μηνός από την ημερομηνία διαπίστωσης των παρεκκλίσεων, προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι δώδεκα μήνες, με σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων αυτών.

 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί είτε οριστική άδεια λειτουργίας, εφόσον έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις, ή εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

6. Εάν υποβληθεί η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 ή 5 του άρθρου αυτού, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση υλοποιήθηκε εντός του χρόνου ισχύος της σχετικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

7. Οι άδειες λειτουργίας που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επανεξετάζονται έπειτα από έλεγχο, ο οποίος διενεργείται για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που καθορίζονται στις άδειες αυτές, στις εξής περιπτώσεις:

 

α) Με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή τους.

 

β) Εφόσον έχει επέλθει, για οποιονδήποτε λόγο, μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

8. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η χρήση γης, αν η δραστηριότητα καθίσταται εξ αυτού του λόγου μη συμβατή με τη νέα χρήση, είναι δυνατή η επιβολή ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής των εγκαταστάσεων με τη νέα χρήση. Οι σχετικοί όροι επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α', β,' γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση ή για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για:

 

α) την προστασία του περιβάλλοντος,

β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και

γ) την ασφάλεια των περιοίκων.

 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι δυνατή η λειτουργία τους με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή για:

 

α) την προστασία του περιβάλλοντος,

β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και

γ) την ασφάλεια των περιοίκων.

 

Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Στην περίπτωση που χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, μόνο στην περίπτωση που ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ακόμα ένα έτος, μόνο στην περίπτωση που η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια.

 

Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, εφόσον δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών στην ίδια θέση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

10. Αίτημα για την ανανέωση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζεται ως αίτημα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, της ανανέωσης άδειας λειτουργίας, της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μεταφορά, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών, καθώς και η σχετική διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3982/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.