Νόμος 3325/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι φορείς βιομηχανιών βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών μέσης και υψηλής όχλησης, των οποίων οι δραστηριότητες, οποιουδήποτε μεγέθους, ασκούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, υποχρεούνται, με βάση θεσμικές ρυθμίσεις που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εφαρμόζουν, εντός τετραετίας από την ισχύ των ρυθμίσεων, τα μέτρα που προβλέπονται από αυτές και τα οποία ανταποκρίνονται σε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

 

Τα μέτρα της περιβαλλοντικής αναβάθμισης μπορούν να αφορούν σε αντικατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού ή σε αλλαγή μεθόδου παραγωγής ή σε προσθήκη εξοπλισμού αντιρρύπανσης ή σε περαιτέρω αξιοποίηση και διάθεση αποβλήτων.

 

Οι φορείς των μονάδων υψηλής όχλησης υποχρεούνται, εντός πενταετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε κατά ΕΜΑS είτε κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001.

 

2. Οι φορείς των βιομηχανιών βιοτεχνιών και των επαγγελματικών εργαστηρίων μέσης και υψηλής όχλησης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 858/1979 (ΦΕΚ 1/Α/1979), που περιλαμβάνει και στοιχεία σχετικά με:

 

α) την ενεργειακή τους κατανάλωση,

β) τις εκπομπές ρύπων και αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας και

γ) τις τυχόν λοιπές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

 

Η μη υποβολή του πιο πάνω Δελτίου συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

 

3. Οι φορείς των μονάδων υψηλής όχλησης που λειτουργούν εντός περιοχών Γενικής Κατοικίας υποχρεούνται, εντός διετίας από την ισχύ του νόμου αυτού, να μετεγκατασταθούν σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, περιοχές ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987.

 

4. Σε βιομηχανίες βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα για τις ανάγκες της παραγωγικής τους διαδικασίας, καθώς και σε κτίρια, στα οποία χρησιμοποιούνται εστίες καύσης με εγκατεστημένη θερμική ισχύ άνω των 400 KW, επιβάλλεται η αντικατάσταση του χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο ή άλλο αέριο καύσιμο εντός ενός έτους από την ημερομηνία που είναι εφικτή η τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι μονάδες διύλισης πετρελαίου και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Σε περίπτωση παράβασης των ως άνω διατάξεων επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24.

 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται:

 

α) οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για την παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και

 

β) η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.