Νόμος 3335/05 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Αποσπάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 706/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977) και μετά τη λέξη Υπηρεσία προστίθεται η φράση και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

2. Το α' εδάφιο της παραγράφου 1)β του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 706/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977) τροποποιείται ως εξής:

 

{Να αποσπώνται υπάλληλοι από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εμπίπτουν στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά ή από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1)β του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 706/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, σε περίπτωση που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες τους επίδομα ή άλλη ειδική παροχή που αντιστοιχεί στο κίνητρο παραγωγικότητας της παραγράφου 2)β του άρθρου 19 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002) μπορούν, με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, να επιλέξουν, μεταξύ του επιδόματος ή της ειδικής παροχής και του κινήτρου παραγωγικότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.