Νόμος 3336/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ} 422/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 49: Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και αναπροσαρμογή μερισμάτων αυτού.

 

1. Το μηνιαίο μέρισμα των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καθορίζεται από 01-01-2004 ίσο με το 20% του συντάξιμου μισθού επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου δια 35 επί το συντελεστή προσαρμογής, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

Μ = ΣΜ . 20% . Ε / 35 . Σ

 

Όπου:

 

Μ = μηνιαίο μέρισμα,

ΣΜ = συντάξιμος μισθός,

Ε = έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου και

Σ = συντελεστής προσαρμογής 0,78.

 

2. Ως συντάξιμος μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ο μισθός (βασικός και τυχόν άλλες αποδοχές) βάσει του οποίου κανονίσθηκε η κύρια σύνταξη, υπό τον απαραίτητο όρο ότι επί του μισθού αυτού διενεργήθηκε η από τέσσερα στα εκατό (4%) ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων καθ' όλη την τελευταία διετία πριν από την έξοδο του μετόχου από την Υπηρεσία. Αν για διάστημα της τελευταίας διετίας η εισφορά αυτή καταβλήθηκε επί μισθού μικρότερου του μισθού βάσει του οποίου κανονίσθηκε η κύρια σύνταξη ή για χρόνο μικρότερο της διετίας, ο μέτοχος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά υπολογιζόμενης επί των αποδοχών της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τον κανονισμό του μερίσματος. Η καταβολή γίνεται και με παρακράτηση του σχετικού ποσού από το μέρισμα που δικαιούται ο μέτοχος. Κατά τον υπολογισμό του μερίσματος το προκύπτον κλάσμα ευρώ στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο δέκατο.

 

3. Ο συντελεστής προσαρμογής της παραγράφου 1, καθώς και το κατώτατο όριο μηνιαίου μερίσματος μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.}

 

2. Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την προηγούμενη της δημοσίευσης του παρόντος θα γίνει με πράξη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Μετόχων Εσόδων Παροχών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με βάση την πράξη αναπροσαρμογής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων ή την πράξη κανονισμού της κύριας σύνταξης για τους εξελθόντες από 01-01-2004 και εφεξής. Τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής αρχίζουν από 01-04-2004 ή από την έναρξη καταβολής του μερίσματος, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή κανείς δεν εισπράττει μικρότερο μέρισμα απ' όσο ελάμβανε, η τυχόν δε διαφορά μεταξύ του προκύψαντος νέου μερίσματος και του ήδη καταβαλλομένου διατηρείται ως προσωπική διαφορά μέχρι την κάλυψή της με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Τα μερίσματα που κανονίζονται από 01-01-2004 μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού αυτών καθορίζονται με βάση την υπ' αριθμόν 7953/37/17-02-1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1810/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου [Ν] 2592/1998 και στη συνέχεια αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την Υπηρεσία με βάση τον τύπο της παραγράφου 1.

 

Το κατώτατο όριο μηνιαίου μερίσματος, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει.

 

3. α. Επιτρέπεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) να συγκροτεί ίδια ή ομαδικά Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Η διαχείριση των συγκροτούμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων δύναται να ανατίθεται σε οποιαδήποτε εταιρία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με συμμετοχή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στην Επενδυτική Επιτροπή του Αμοιβαίου.

 

Οι περιορισμοί ως προς τη σύνθεση του ενεργητικού των συγκροτούμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ισχύουν μετά παρέλευση έτους από τη συγκρότησή τους.

 

Μέχρι την παρέλευση έτους, δύναται να εισάγονται παρεκκλίσεις ως προς τη σύνθεση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αίτηση της οικείας εταιρίας διαχείρισης.

 

β. Για τη συγκρότηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων εισφέρει:

 

Το όλο ή μέρος των κινητών αξιών πάσης φύσεως που κατέχει.

 

Κάθε αύξηση που θα προκύψει, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, στα διαθέσιμα του Ταμείου που υπάγονται στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1611/1950 (ΦΕΚ 304/Α/1950), όπως ισχύει.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.