Νόμος 3369/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο σχεδιασμός και η πιστοποίηση των προγραμμάτων Δια βίου Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζονται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών περιγραμμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

2. Ως Επαγγελματικό Περίγραμμα ορίζεται το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

 

3. Δικαίωμα ανάπτυξης Επαγγελματικού Περιγράμματος έχουν συνεργαζόμενοι φορείς στους οποίους απαραίτητα θα εκπροσωπούνται οι τριτοβάθμιες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και των δύο πλευρών (εργοδότες εργαζόμενοι) στην οποία εντάσσεται το προτεινόμενο επαγγελματικό περίγραμμα. Εάν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο, στο σχήμα της ως άνω συνεργασίας, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται φορέας εκπροσώπησης του επαγγέλματος ή/και ειδικότητας ή / και του κλάδου.

 

4. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν:

 

Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης, ως πρόεδρος της επιτροπής.

Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από τον Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.

Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από την Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία.

Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο οποίος θα ορισθεί από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.

Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος θα ορισθεί από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.

 

Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

5. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και υλοποιούνται με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν:

 

α)α) Ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ως πρόεδρος της επιτροπής.

β)β) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.

γ)γ) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

δ)δ) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το εποπτεύον το επάγγελμα Υπουργείο.

ε)ε) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

στ)στ) Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.

ζ)ζ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.

 

Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 

β. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και υλοποιούνται με ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.