Νόμος 3370/05 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 (ΦΕΚ 288/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Εκκαθαριστές αποδοχών ορίζονται οι Διοικητικοί Διευθυντές για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 και τα Παραρτήματα αυτών, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και οι Διευθυντές των Παραρτημάτων και, ελλείψει αυτών, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης, για τα Παραρτήματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 

2. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 412/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

Η αποζημίωση για τις πρόσθετες αμοιβές του αναφερόμενου στο προηγούμενο άρθρο προσωπικού για εφημερίες, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη έκτακτων ή εποχικών αναγκών, καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα κατά τις ισχύουσες διατάξεις μέσω των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου των Νομών και Νομαρχιών σε βάρος του Ειδικού Φορέα Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας και των οικείων κωδικών αριθμών εξόδων των Προϋπολογισμών των Νομών και Νομαρχιών που εδρεύουν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, οι ως άνω αποζημιώσεις καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα μέσω της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου της Νομαρχίας Αθηνών σε βάρος του Ειδικού Φορέα Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας. Στις παραπάνω Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι δυνατόν να διατίθενται διοικητικοί υπάλληλοι από τα οικεία Νοσηλευτικά Ιδρύματα, για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας καταβολής των παραπάνω αποζημιώσεων.}

 

3. Στην παράγραφο Ε1 του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003), μετά το πέμπτο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, επιτρέπεται η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Οδηγών Αυτοκινήτων και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Τραυματιοφορέων των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, σε συνιστώμενες, με την απόφαση μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις του ίδιου κλάδου, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από την υπηρεσία. Η μετάταξη επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι κατέχουν: α) επαγγελματική Άδεια Οδηγών αυτοκινήτων τουλάχιστον Γ' κατηγορίας και β) τριετή εμπειρία οδηγών αυτοκινήτων που διανύθηκε με άδεια οδήγησης τουλάχιστον Γ' κατηγορίας. Με την απόφαση μετάταξης καταργείται η οργανική θέση του Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας που κατείχε ο μετατασσόμενος.}

 

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε1 του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003, η οποία λήγει την 06-08-2005, παρατείνεται για δύο έτη από τη λήξη της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.