Νόμος 3468/06 - Άρθρο 32b

Άρθρο 32Β: Κοινά έργα μεταξύ κρατών - μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)

 

1. Είναι δυνατή η συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη για κοινά έργα οποιουδήποτε τύπου τα οποία αφορούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην εν λόγω συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν ιδιωτικοί φορείς.

 

2. Το ποσοστό ή η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία παράγεται από οποιοδήποτε κοινό έργο εντός της Ελληνικής Επικράτειας που άρχισε να λειτουργεί μετά την 25-06-2009, ή από την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία επεκτάθηκε μετά την ημερομηνία αυτή και η οποία καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο άλλου κράτους - μέλους, για τους σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ κοινοποιείται στην Επιτροπή.

 

3. Η κοινοποίηση της παραγράφου 2:

 

α) περιγράφει την προβλεπόμενη εγκατάσταση ή ταυτοποιεί την επεκταθείσα εγκατάσταση,

 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στους εθνικούς συνολικούς στόχους άλλου κράτους - μέλους,

 

γ) προσδιορίζει το κράτος - μέλος εξ ονόματος του οποίου πραγματοποιείται η κοινοποίηση,

 

δ) διευκρινίζει την περίοδο, σε ολόκληρα τα ημερολογιακά έτη, κατά την οποία η ηλεκτρική ή θερμική ή ψυκτική ενέργεια η οποία παράγεται από την εγκατάσταση από ανανεώσιμες πηγές καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο του άλλου κράτους - μέλους,

 

4. Η περίοδος που αναφέρεται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3 δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020. Η διάρκεια ενός κοινού έργου μπορεί να εκτείνεται πέραν του 2020.

 

5. Οι κοινοποιήσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να αποσύρονται χωρίς την κοινή συμφωνία του κοινοποιούντος κράτους - μέλους και του κράτους - μέλους που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση γ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.