Νόμος 3469/06 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πόροι του Μουσείου είναι:

 

α) Η τακτική επιχορήγηση που εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

β) Ποσοστό επί του ετήσιου προϋπολογισμού του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

γ) Τα έσοδα από την πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση (μινιατούρες), καθώς και τα έσοδα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση επί θεμάτων καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας και λοιπά έσοδα από συναφείς με το σκοπό του Μουσείου δραστηριότητες.

 

δ) Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους προσφορές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Μουσείο λογίζεται ότι γίνεται με το ευεργέτημα της απογραφής.

 

ε) Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, από το πρόγραμμα Πολιτεία ή λοιπά προγράμματα, καθώς και εν γένει από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και την τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων.

 

στ) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.