Νόμος 3498/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και τη στελέχωση των Υπηρεσιών του συνιστώνται:

 

α. Σαράντα έξι (46) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Α/Α

Κατηγορίες / Κλάδοι

Συνιστώμενες Θέσεις

1

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

8

2

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

3

3

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

3

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων

30

5

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών

2

 

Οι παραπάνω συνιστώμενες θέσεις προστίθενται κατά κατηγορία και κλάδο όπου υφίστανται στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 149/2005 (ΦΕΚ 211/Α/2005).

 

β. Δύο (2) θέσεις ελεγκτών ιατρών, ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

2. Τα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, η χρονική διάρκεια της σύμβασης, όπου απαιτείται, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την πρόσληψη του προσωπικού των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 149/2005 (ΦΕΚ 211/Α/2005) καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποδοχές των προσλαμβανόμενων για την κάλυψη των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 149/2005 (ΦΕΚ 211/Α/2005) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης σε ποσά που δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές των προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Υπουργείου και αυτές των ειδικών συνεργατών του γραφείου του Υπουργού αντίστοιχα.

 

3. Η προθεσμία της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31-12-2006.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης δύναται να συνιστώνται επιτροπές για την κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων νόμων, κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, καθώς και για τον καθορισμό προδιαγραφών τουριστικών προϊόντων και εγκαταστάσεων. Η αμοιβή των μελών των ως άνω επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.