Νόμος 3513/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από: α) πέντε μέλη, τα οποία επιλέγονται, υποχρεωτικά, μεταξύ διπλάσιου αριθμού προσώπων που προτείνονται από το σωματείο με την επωνυμία Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, εφόσον αυτό έχει τουλάχιστον τριακόσια μέλη και συνεισφέρει στον ετήσιο προϋπολογισμό του ανωτέρω νομικού προσώπου χρηματικό ποσό που καλύπτει το ένα δέκατο των δαπανών του, β) τέσσερα μέλη, που προέρχονται από τον επιστημονικό χώρο και προτείνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) ένα μέλος, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, δ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θέρμης.

 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται εντός μηνός από την περιέλευση, στους οικείους φορείς, σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα μέλη που προτείνονται, κατά τα ανωτέρω, ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που το σωματείο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής ή διαλυθεί

 

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με θητεία 3 ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου εκλέγεται ένα από τα μέλη του, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού τους.

 

Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώνεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, για οποιονδήποτε λόγο, πληρούται, για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1.

 

3. Την εποπτεία και τον έλεγχο επί του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ασκούν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο Υπουργός Ανάπτυξης δια του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.