Νόμος 3518/06 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Θέματα Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 980/1942 (ΦΕΚ 24/Α/1942), όπως αναριθμήθηκε με την υπ' αριθμόν υπουργική απόφαση 101/2049/1993 (ΦΕΚ 904/Β/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Ποσοστό 0,4% επί των κατ' έτος πραγματοποιούμενων εσόδων κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης του οποίου το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αποδιδόμενο από αυτούς στο Ταμείο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από την είσπραξη τους.}

 

2. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί μπορούν να καταβάλλουν ως εργοδοτική εισφορά στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον το επιλέξουν, αντί της εισφοράς της προηγούμενης παραγράφου, ετήσιο ποσό για κάθε υπάλληλο τους ίσο με το ποσό που αναλογεί σε κάθε διοικητικό υπάλληλο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών από τη συνολική ετήσια εισφορά που καταβάλλει το ίδρυμα αυτό, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

 

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 01-01-2006 και έχει εφαρμογή και για τις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καθυστερούμενες εισφορές των Ασφαλιστικών Οργανισμών προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Οι εκκρεμείς για τις υποθέσεις της εισφοράς του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 980/1942 δίκες καταργούνται.

 

3. Οι συντάξεις που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους συνταξιοδοτούμενους από 01-01-2007 υπολογίζονται με ποσοστό 16/100 των συντάξιμων αποδοχών εξόδου του μισθολογίου της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας για 15 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Για κάθε έτος πέραν του 15υ και μέχρι το 35ο, το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 0,95%.

 

Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης προσαυξάνεται κατά 1/50 αυτού για κάθε έτος πέραν του 35υ έτους και μέχρι τα 40.

 

Ως ανώτατος μισθός υπολογισμού εισφορών και παροχών ορίζεται από την ίδια ημερομηνία ο βασικός μισθός του 1ου κλιμακίου της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι δυνατή η χορήγηση των διαφορών που θα προκύψουν από τον κατά τα προηγούμενα εδάφια επανυπολογισμό των συντάξεων στους μέχρι 31-12-2006 συνταξιούχους, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου και ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα. Οι προκύπτουσες διαφορές δύνανται να χορηγούνται και σταδιακά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.