Νόμος 3536/07 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 20 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και τις Αρχές Πιστοποίησης, ασκούνται από 01-01-2007 από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής της ως άνω Γενικής Γραμματείας.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 3448/2006 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται και οι Αρχές Εγγραφής που υπάγονται στην κάθε Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης. Η Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης (έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών) και για τους υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν έχουν ή δεν λειτουργεί ακόμη δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης. Οι φορείς που θα συστήσουν δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης μπορεί να εξυπηρετούνται από τις Αρχές Εγγραφής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι Προϊστάμενοι των Υποκείμενων Αρχών Πιστοποίησης και των Αρχών Εγγραφής μπορούν με απόφαση τους να εκχωρούν το δικαίωμα υπογραφής σε υπαλλήλους της οργανικής τους μονάδας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου 3448/2006 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Με απόφαση του οικείου Υπουργού ορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. Στους φορείς, οι οποίοι δεν έχουν δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης και εξυπηρετούνται από την Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οργανικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων των υπαλλήλων τους για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών καθορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

 

Με απόφαση των οικείων Νομαρχών και Δημάρχων ορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως γραφεία υποδοχής αιτήσεων υπαλλήλων (Εντεταλμένα Γραφεία) στις Νομαρχίες και τους Δήμους για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όλα ή ορισμένα, ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλμένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.