Νόμος 3557/07 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005) αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57Α του Αγορανομικού Κώδικα (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α/1946)), όπως ισχύει, και των παραγράφων 1 και 10 των άρθρων 5 και 7, αντίστοιχα, του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως ισχύει, σε όσους παραβαίνουν τις αγορανομικές διατάξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 1, 1Α, 2 και 35 του Αγορανομικού Κώδικα, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Κώδικα αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, τις εν γένει συνέπειες που προκαλούνται σε βάρος των βλαπτομένων από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή των παραβατών.

 

β) Οι παραβάσεις του προηγούμενου εδαφίου βεβαιώνονται, αμέσως, κατά τη διαπίστωση τους, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου.

 

γ) Το πρόστιμο επιβάλλεται: α)α) για παραβάσεις που βεβαιώνονται από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, β)β) για παραβάσεις που βεβαιώνονται από τα ελεγκτικά όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της.

 

ε) Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται κατά την παρούσα παράγραφο εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)) και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

στ) Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την παραδεκτή άσκηση της προσφυγής αυτής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.}

 

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 190/2006 (ΦΕΚ 196/Α/2006) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ασκεί πράξεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, χωρίς να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του από τις πράξεις αυτές δεν υπερβαίνουν, στο σύνολο τους, το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.}

 

3. Στο τέλος του έβδομου εδαφίου της παραγράφου 3)β του άρθρου 8Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση και μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά για ίσο χρόνο.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 96/1973 (ΦΕΚ 172/Α/1973), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση η', ως εξής:

 

{η) Οι αιτήσεις, που υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον καθορισμό των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο το οποίο ορίζεται:

 

α) στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, αν πρόκειται για καθορισμό τιμής νέου φαρμάκου, ανά κωδικό αριθμό συσκευασίας του Εθνικού Οργανισμού φαρμάκων,

 

β) στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ, αν πρόκειται για αύξηση της τιμής κυκλοφορούντος φαρμάκου, ανά κωδικό αριθμό συσκευασίας Εθνικού Οργανισμού φαρμάκων.

 

Τα έσοδα που προέρχονται από την κατάθεση των παραβόλων περιέρχονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αντίστοιχα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.