Νόμος 3586/07

Ν3586/2007: Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3586/2007: Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, (ΦΕΚ 151/Α/2007), 10-07-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Πλαίσιο επενδύσεων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3: Επενδύσεις διαθεσίμων σε κινητές αξίες που διενεργούνται χωρίς όρια

Άρθρο 4: Επενδύσεις διαθεσίμων σε περιουσιακά στοιχεία που διενεργούνται με προϋποθέσεις και όρια

 

Κεφάλαιο Β: Πλαίσιο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων

 

Άρθρο 6: Διαδικασίες διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητα

Άρθρο 7: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου ή στην τεχνική διεύθυνση του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 8: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων σε Τράπεζες ή θυγατρικές Τραπεζών

Άρθρο 9: Ανάθεση εκτέλεσης έργων ή υπηρεσιών του νόμου 3389/2005

Άρθρο 10: Ανάθεση έργων και εργασιών αξιοποίησης ακινήτων

Άρθρο 11: Τήρηση στοιχείων επενδύσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Συγκρότηση αμοιβαίων κεφαλαίων και σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 

Άρθρο 13: Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 14: Σύσταση εταιρίας επένδυσης ακίνητης περιουσίας

 

Κεφάλαιο Δ: Πλαίσιο διαχείρισης δανείων

 

Άρθρο 15: Χορήγηση δανείων

Άρθρο 16: Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων

 

Κεφάλαιο Ε: Επενδυτική πολιτική - διαχείριση περιουσίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης

 

Άρθρο 17: Αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης περιουσίας

Άρθρο 18: Σύμβουλοι επενδύσεων

Άρθρο 19: Διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 20: Επιτροπή επενδυτικής πολιτικής φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Άρθρο 21: Ειδική επιτροπή ελέγχου επενδύσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 22: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 24

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-07-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.