Νόμος 3592/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Έλεγχος μετρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να διενεργείται έλεγχος οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, των αποτελεσμάτων των μετρήσεων τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το όργανο ελέγχου, η διαδικασία που θα τηρηθεί από το όργανο ελέγχου, καθώς και η συνδρομή της εταιρίας στη διενέργεια του ελέγχου.

 

2. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις ήδη συσταθείσες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τις μετρήσεις τηλεθέασης και ακροαματικότητας (Ελεγκτική Εταιρία Ερευνών Μετρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημερώσεως και Αστική Εταιρία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής) λαμβάνονται υπόψη, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος.

 

3. Για το σκοπό αυτόν στις εταιρίες αυτές:

 

α) Συμμετέχουν ως μέλη εκπρόσωπος:

 

i) της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης - Επικοινωνίας,

ii) του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος,

iii) κάθε άλλης αντιπροσωπευτικής οργάνωσης διαφημιστών και διαφημιζομένων,

iv) του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς,

v) των συλλογικών φορέων του ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης,

 

β) Μπορεί να συμμετέχει η Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και κάτοχος άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν συμμετέχει ως μέλος συλλογικού φορέα. Η αποδοχή της δήλωσης βουλήσεως ενός φορέα ή μεμονωμένου κατόχου άδειας, κατά τα ως άνω, να καταστεί μέλος της είναι υποχρεωτική για τις εταιρίες.

 

4. Στους σκοπούς των ανωτέρω εταιριών πρέπει, ιδίως, να περιλαμβάνεται η διενέργεια και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των ερευνών, που αφορούν στη διεισδυτικότητα των μέσων ενημέρωσης, όπως αυτή διαπιστώνεται από τις μετρήσεις τηλεθέασης, ακροαματικότητας και αναγνωσιμότητας.

 

5. Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού τους, οι εταιρίες:

 

i) καθορίζουν τους όρους και τις προδιαγραφές, με τις οποίες διεξάγονται οι έρευνες για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης,

 

ii) προκηρύσσουν διαγωνισμούς και αναθέτουν τη διεξαγωγή ερευνών, ιδίως, για τη μέτρηση της διεισδυτικότητας των μέσων ενημέρωσης ή άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών,

 

iii) παραλαμβάνουν, μελετούν και ελέγχουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, πριν από τη δημοσιοποίηση τους, και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο καταστατικό τους,

 

iv) συστήνουν επιτροπές και

 

ν) προβαίνουν σε κάθε άλλη ενέργεια ή δραστηριότητα αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών τους.

 

6. Ο έλεγχος των μετρήσεων, που διενεργείται από τις ίδιες τις εταιρίες, πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία τους και το αποτέλεσμα του να τυγχάνει της αποδοχής της πλειοψηφίας των μελών.

 

7. Το καταστατικό των ήδη συσταθεισών εταιριών τροποποιείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.

 

8. Οι εταιρίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού τους και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

9. Όπου δεν έχουν συσταθεί αντίστοιχες εταιρίες, οι φορείς των μέσων ενημέρωσης μπορούν να ιδρύουν αυτοτελώς αστικές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

10. Οι ανωτέρω μετρήσεις της διεισδυτικότητας των μέσων ενημέρωσης υποβάλλονται από τις εταιρίες μετρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος κάθε μήνα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορούν στοιχεία του προηγούμενου μήνα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τον προβλεπόμενο από το άρθρο 3 έλεγχο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.