Νόμος 3670/08 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Καθορισμός επιδόματος εξομάλυνσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), από 01-01-2008 καταβάλλεται ως εξής:

 

α. Για τους συνταξιούχους, η σύνταξη των οποίων υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του μέρους Α' του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Σύνταξη

Ποσό επιδόματος

Από

μέχρι

 

370 €

11 €

370,01 €

400 €

17 €

400,01 €

420 €

16 €

420,01 €

470 €

15 €

470,01 €

600 €

26 €

600,01 €

670 €

25 €

670,01 €

800 €

23 €

800,01 €

1000 €

47 €

1000,01 €

και άνω

44 €

 

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύνταξη

Ποσό επιδόματος

Από

μέχρι

 

370 €

11 €

370,01 €

400 €

17 €

400,01 €

450 €

16 €

450,01 €

480 €

15 €

480,01 €

550 €

27 €

550,01 €

660 €

25 €

660,01 €

780 €

23 €

780,01 €

940 €

48 €

940,01 €

1020 €

46 €

1020,01 €

1150 €

45 €

1150,01 €

και άνω

46 €

 

Κατηγορία ΤΕ, ΤΕ0, ΠΕ0 και ΤΕ1

Σύνταξη

Ποσό επιδόματος

Από

μέχρι

 

370 €

11 €

370,01 €

470 €

12 €

470,01 €

520 €

23 €

520,01 €

550 €

22 €

550,01 €

580 €

21 €

580,01 €

670 €

20 €

670,01 €

780 €

18 €

780,01 €

870 €

42 €

870,01 €

1020 €

40 €

1020,01 €

1150 €

38 €

1150,01 €

και άνω

40 €

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Σύνταξη

Ποσό επιδόματος

Από

μέχρι

 

460 €

11 €

460,01 €

490 €

10 €

490,01 €

530 €

21 €

530,01 €

570 €

20 €

570,01 €

640 €

19 €

640,01 €

730 €

17 €

730,01 €

780 €

16 €

780,01 €

870 €

40 €

870, 01 €

1000 €

38 €

1000,01 €

1160 €

35 €

1160,01 €

1500 €

37 €

1500,01 €

1900 €

33 €

1900,01 €

2800 €

25 €

2800,01 €

και άνω

15 €

 

β. Για τους λοιπούς συνταξιούχους της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2768/1999, ως ακολούθως:

 

Σύνταξη

Ποσό επιδόματος

Από

μέχρι

 

358 €

10 €

358,01 €

456 €

29 €

456,01 €

761 €

42 €

761,01 €

1100 €

70 €

1100,01 €

1300 €

76 €

1300,01 €

1500 €

81 €

1500,01 €

1800 €

86 €

1800,01 €

2100 €

92 €

2100,01 €

2400 €

100 €

2400,01 €

3000 €

107 €

3000,01 €

3500 €

116 €

3500,01 €

και άνω

125 €

 

2. Τα ποσά του επιδόματος εξομάλυνσης της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνονται για τις ακόλουθες κατηγορίες συνταξιούχων, ως εξής:

 

Α. Δικαστικοί λειτουργοί μέχρι του βαθμού του Πρωτοδίκη κατά 68 ευρώ και άνω του βαθμού αυτού κατά 82 ευρώ.

 

Β. Κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μέχρι του βαθμού του δικαστικού αντιπροσώπου κατά 68 ευρώ και άνω του βαθμού αυτού κατά 82 ευρώ.

 

Γ. Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατά βαθμό ως ακολούθως:

 

α. Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

i. Καθηγητής: 66 ευρώ.

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 49 ευρώ.

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 44 ευρώ.

iv. Λέκτορας: 38 ευρώ.

 

β. Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

i. Καθηγητής: 60 ευρώ.

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής: 46 ευρώ.

iii. Επίκουρος Καθηγητής: 36 ευρώ.

iv. Καθηγητής Εφαρμογών: 25 ευρώ.

 

Δ. Ερευνητές κατά 9 ευρώ και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες, κατά 6 ευρώ.

 

Ε. Σύμβουλοι και Πάρεδροι Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Καθηγητές Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, κατά 8 ευρώ.

 

ΣΤ. Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών κατά 10 ευρώ.

 

Ζ. Καθηγητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κατά 7 ευρώ.

 

Η. Βουλευτές κατά 137 ευρώ.

 

3. α. Το επίδομα εξομάλυνσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού που ισχύει για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση κατηγορία, καταβάλλεται κατά περίπτωση και στις συντάξεις των λογοτεχνών - καλλιτεχνών.

 

β. Για το έτος 2008 και μόνο για τον υπολογισμό της βουλευτικής σύνταξης, τα ποσά των παραγράφων 2, 3 περίπτωση ζ', 5 και 6 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύουν με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά ποσοστό 2,5%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

4. Τα ποσά των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α/1998), όπως ισχύουν, αυξάνονται από 01-01-2008 σε 109,194 και 278 ευρώ και από 01-10-2008 σε 111, 198 και 283 ευρώ, αντίστοιχα.

 

5. Για το έτος 2008 οι συντάξεις, οι χορηγίες, τα βοηθήματα και τα επιδόματα ανικανότητας της περίπτωσης α' της παραγράφου 17 του άρθρου 1 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/2004) αυξάνονται κατά ποσοστό 3% από 01-01-2008 και κατά ποσοστό 2% από 01-10-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.