Νόμος 3688/08 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω Συνδέσμου δεν επιτύχει την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την εκλογή των αντιπροσώπων, τότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτού ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

2.Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, με την τήρηση της ίδιας διαδικασίας, και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν συσταθεί είτε, ενώ έχουν συσταθεί, δεν έχουν οργανωθεί σε βαθμό που να μπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προς αποτροπή των ανωτέρω κινδύνων.}

 

3.Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007 προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος η μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού των διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων με όμοιο προς τα ανωτέρω αντικείμενο δραστηριότητας. Σε ανώνυμες εταιρείες αυτής της μορφής μπορούν, επίσης, να μετατραπούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και οι ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία Τεχνικές Υπηρεσίες δήμων και κοινοτήτων. Μετατροπές που έγιναν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.}

 

4.Η παράγραφος 7 του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως και η υφιστάμενη παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο 8:

 

{7. Υφιστάμενοι σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με συναφές προς τα παραπάνω αντικείμενο δραστηριότητας μπορούν, ύστερα από τροποποίηση της συστατικής τους πράξης, ως προς το σκοπό, να μετατραπούν σε Συνδέσμους του παρόντος άρθρου (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

 

Τυχόν πλεονάζον τακτικό προσωπικό, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας, στους δήμους και τις κοινότητες που τον απαρτίζουν, κατ' αναλογία των αιρετών αντιπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο. Το προσωπικό της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, συνιστώνται προσωρινές προσωποπαγείς αντίστοιχου ή παρεμφερούς κλάδου ή αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη κατάταξης του μεταφερόμενου προσωπικού στις θέσεις αυτές εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

5. Στο άρθρο 30 του νόμου 3536/2007 προστίθεται παράγραφος 9, ως ακολούθως:

 

{9. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που λειτουργούν είτε υπό τη μορφή Συνδέσμου είτε υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη μίσθωση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/20006), όπως ισχύει.}

 

6. Συνιστάται Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

 

α) Η επωνυμία και η νομική μορφή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

β) ο νόμιμος εκπρόσωπος και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν,

γ) η διαχειριστική ενότητα ή οι διαχειριστικές ενότητες που καλύπτονται,

δ) τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων των οποίων έχει την ευθύνη λειτουργίας ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

ε) οι δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που καλύπτει,

στ) περίληψη του επιχειρησιακού του σχεδίου,

ζ) οικονομικά στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και

η) στοιχεία προσωπικού.

 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, που αποστέλλονται από τους Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκδίδεται βεβαίωση, το περιεχόμενο της οποίας, καθώς και ο τρόπος και χρόνος έκδοσης της, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων δεν επιτρέπεται να εισπράξει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορέα του δημόσιου τομέα, αν δεν υποβάλει, μαζί με τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και την παραπάνω βεβαίωση.

 

7. Για την οργανωμένη συνεργασία και την υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προς πραγματοποίηση του σκοπού τους, συνιστάται πανελλαδικό όργανο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, καθορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο ανωτέρω πανελλαδικό όργανο, η σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος εκλογής ή υπόδειξης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η λειτουργία και η θητεία των οργάνων αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

8. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 12, ως ακολούθως:

 

{12. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανεξάρτητων αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων ρυμουλκούμενων σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των ανεξάρτητων αυτών μονάδων καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτή ισχύει. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων μονάδων για κάθε αυτοκίνητο, καθώς και ο τύπος των πινακίδων.}

 

9.Στο άρθρο 10 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως:

 

{4. Ειδικά για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, καθώς και για την υλοποίηση των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης, η χρηματοδότηση μελετών και έργων της κατηγορίας αυτής με φορέα υλοποίησης τις Γενικές Γραμματείες των οικείων Περιφερειών. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις των διαδημοτικών έργων κάθε Περιφέρειας ή και τις πιστώσεις της προηγούμενης παραγράφου.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) προστίθεται περίπτωση θ' ως ακολούθως:

 

{θ. Όταν η προς ανάθεση μελέτη ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών αφορά αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή μέχρι 45.000 (χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας), εφόσον η κατάρτιση της οικείας σύμβασης πραγματοποιηθεί μέχρι 31-12-2008. Η καθοριζόμενη από την υπηρεσία προεκτιμώμενη αμοιβή αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.