Νόμος 3697/08 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Φορολογία μερισμάτων που εισπράττουν τα αμοιβαία κεφάλαια, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων μερισμάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό (10%) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με τις επόμενες δηλώσεις.}

 

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων μερισμάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό (10%) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις.}

 

3. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων μερισμάτων, καθώς και του φόρου δέκα τοις εκατό (10%) επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών κάθε διαχειριστικής χρήσης, ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 3371/2005 και της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.