Νόμος 3708/08 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων / ΑΟΕΕ και Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων, που συστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 220/2000, υπάγεται οργανικά στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 21 στοιχείο β' του νόμου [Ν] 2598/1998 και μετονομάσθηκε διαδοχικά με το άρθρο 41 του νόμου 2912/2001 και το άρθρο 27 του νόμου 3342/2005. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων παρατείνεται από την 01-01-2008 έως την 31-12-2009 και εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με απόφαση τους να παρατείνουν τη λειτουργία της για περαιτέρω χρόνο. Ομοίως παρατείνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου της ως άνω Υπηρεσίας.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Για την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης δύναται να προβαίνει και η ίδια σε αναθέσεις εκτέλεσης έργων, προμήθειας εξοπλισμού ή παροχής υπηρεσιών. Αν η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 423/1976 (ΦΕΚ 204/Α/1976) παραχώρηση αφορά τις ανάγκες του προγράμματος που καθορίσθηκε στην από 02-04-2001 Δέκατη Έκτη Συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αυτή γίνεται προς τη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.