Νόμος 3734/09 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987 (ΦΕΚ 167/Α/1987) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1)α. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και με διακριτικό τίτλο ΚΑΠΕ. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε Centre for Renewable Energy Sources and Saving και έχει διακριτικό τίτλο CRES.

 

β. Όπου στο ιδρυτικό προεδρικό διάταγμα του ανωτέρω νομικού προσώπου, σε νόμους ή σε διοικητικές πράξεις αναφέρεται η επωνυμία Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, νοείται εφεξής το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

2. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι μη κερδοσκοπικός και κοινωφελής οργανισμός, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.}

 

2. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2

 

Έδρα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ορίζεται η Κοινότητα Πικερμίου του Νομού Αττικής.}

 

3. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{1. Η οργάνωση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξυπηρετεί τη λειτουργία του ενεργειακού προγραμματισμού και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, καθώς και εκείνη της ανάπτυξης ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας κυρίως σε ό,τι αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

2. Η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987 καταργείται.

 

4. Το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15

 

Η περαιτέρω οργάνωση και διάρθρωση του Κέντρου, οι επί μέρους αρμοδιότητες των διοικητικών του ενοτήτων, τα καθήκοντα του πάσης φύσης προσωπικού του Κέντρου και γενικά κάθε λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του, ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.