Νόμος 3852/10 - Άρθρο 218

Άρθρο 218: Διάρθρωση - Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έχει την ακόλουθη βασική οργανωτική διάρθρωση:

 

α) Επόπτης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

β) Διεύθυνση Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

γ) Τμήμα Νομικών Συμβούλων, το οποίο στελεχώνεται από τους νομικούς συμβούλους με σχέση έμμισθης εντολής και υπάγεται στον Επόπτη. Το Τμήμα Νομικών Συμβούλων συνεπικουρεί το έργο της Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και διατυπώνει γνώμη για κάθε νομικό ζήτημα που του τίθεται από τον Επόπτη και τη Διεύθυνση Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

2. Σε κάθε νομό της χωρικής περιφέρειας κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πλην του νομού της έδρας, συνιστάται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο Γραφείο Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ακολουθούμενο από την ονομασία του νομού ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή Τμημάτων αυτής.

 

3. Η περαιτέρω ή ειδικότερη διαίρεση της Διεύθυνσης Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου μπορεί να γίνεται με κριτήριο την καθ' ύλην ή την κατά τόπο αρμοδιότητα κάθε οργανικής μονάδας και ρυθμίζεται με τον οργανισμό κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με κοινή πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθορισμού των οργανικών μονάδων και των αρμοδιοτήτων τους, σύστασης και κατανομής οργανικών θέσεων, κατηγοριών, κλάδων και τυπικών προσόντων για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της κάθε Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 108 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

5. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που άπτεται όλων των εν γένει υπηρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για:

 

α)α. Τον οργανωτικό σχεδιασμό των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Οργανισμού αυτών.

 

α)β. Τον διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.

 

α)γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, μετάθεσης και μετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

α)δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.

 

α)ε. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους.

 

α)στ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ζ. Τη μέριμνα για την προετοιμασία των θεμάτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

α)η. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

α)θ. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ι. Τον ορισμό υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων.

 

α)ι)α. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

 

α)ι)β. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ενημερώνονται για κάθε μεταβολή.

 

α)ι)γ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β. Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

β)α. Τη διαχείριση των διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

 

β)β. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες.

 

β)γ. Τη μέριμνα για τη σύσταση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, παραλαβής εργασιών και προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

 

β)δ. Την παροχή στοιχείων για το μητρώο δεσμεύσεων.

 

β)ε. Τη μέριμνα για τη στέγαση των υπηρεσιών των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συντήρηση, επισκευή, καθαρισμό και ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και την εν γένει καλή κατάσταση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών του, πλην των υποδομών δικτύων.

 

β)στ. Τη συγκέντρωση των αιτημάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το σύνολο των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και την ομαδοποίηση αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών δικτύων.

 

β)ζ. Την παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών αναφορικά με τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

β)η. Την απογραφή, αξιοποίηση, καλή λειτουργία και συντήρηση του υλικού, μηχανημάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και την απομάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστα ή ακατάλληλα.

 

β)θ. Τη διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

γ. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Δαπανών, το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

γ)α. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

γ)β. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

γ)γ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

γ)δ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

γ)ε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

γ)στ. Τη μέριμνα για την έγκριση έκδοσης και την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

γ)ζ. Την εισήγηση, αρμοδίως, για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωμής.

 

γ)η. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων για την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία.

 

γ)θ. Την έκδοση και παρακολούθηση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

γ)ι. Την παροχή απόψεων στα δικαστήρια, την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πλην αυτών που εξοφλούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και την κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία των αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό.

 

γ)ι)α. Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας, το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

δ)α. Την εκκαθάριση αποδοχών του προσωπικού των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 

δ)β. Τον έλεγχο και την εκκαθάριση απολαβών και αποζημιώσεων που εξοφλούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων του προσωπικού των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και προσώπων που εξυπηρετούνται από αυτά.

 

δ)γ. Την τακτική παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και τις αποδόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με την αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών.

 

δ)δ. Την παροχή εν γένει στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών, αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π., για το πάσης φύσεως προσωπικό των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

δ)ε. Την εφαρμογή πειθαρχικών, διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο εκκαθάρισης τακτικής μισθοδοσίας των υπαλλήλων.

 

δ)στ. Την τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού των Αυτοτελής Υπηρεσίας Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

δ)ζ. Την παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

δ)η. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το κανονιστικό πλαίσιο για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ)θ. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ)ι. Την εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημοσίου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωμής.

 

δ)ι)α. Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος.

 

δ)ι)β. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

 

δ)ι)γ. Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

δ)ι)δ. Την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου σύμφωνα με γενικές αρχές και κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

δ)ι)ε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

δ)ι)στ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση, στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

δ)ι)ζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, καθώς και την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

δ)ι)θ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 108 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

6. Στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.

 

7. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης και της εν γένει λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και μονάδων των ανωτέρω υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 108 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

8. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών) οι εξής οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού: 16 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού, 3 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 6 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, 3 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, 6 θέσεις του κλάδου/ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 108 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

9. Η κάλυψη των οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται και με απόσπαση ή μετάταξη, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία είναι υποχρεωτική για τους φορείς προέλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 112 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.