Νόμος 3853/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το οποίο

περιλαμβάνει:

 

α) το τέλος καταχώρισης Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου,

 

β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας Στάσεως και το οποίο καθορίζεται, όπως και κάθε άλλο σχετικό με αυτό (το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας) θέμα, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2Α,

 

γ) το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και

 

δ) την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων, όπου κατά περίπτωση απαιτείται.

 

2. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρίας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των επί μέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του σε περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2Α του παρόντος.

 

3. Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται:

 

α) ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης,

 

β) η αμοιβή του συμβολαιογράφου,

 

γ) η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται,

 

δ) το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

4. Με την έναρξη ισχύος του Μέρους Α' του παρόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, με το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας καταργούνται:

 

α) Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο και

 

β) Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου, το οποίο καταβάλλεται κατά το στάδιο της σύστασης εταιρίας, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.