Νόμος 3897/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας στο πλαίσιο της συμβουλευτικής αποστολής του:

 

α) αξιολογεί τις μελέτες και έρευνες που θεωρεί χρήσιμες για τη ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας,

 

β) προβαίνει σε αξιολογήσεις των ήδη ανειλημμένων δράσεων,

 

γ) ενημερώνεται και αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα αλλά και διεθνώς και αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας,

 

δ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες για την οδική ασφάλεια αρχές άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών ανταλλάσσοντας πληροφορίες για την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας. Μεριμνά για την προβολή θεμάτων οδικής ασφάλειας με κάθε πρόσφορο τρόπο και

 

ε) εκπονεί ετήσια έκθεση προς τη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, για τη διευκόλυνση του έργου του, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη. Τα μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται Αντιπρόεδρος και Γραμματέας, οι οποίοι προέρχονται από τα μέλη. Για το διορισμό των εκπροσώπων των φορέων της παραγράφου 3 απαιτείται η υποβολή σχετικής πρότασης των φορέων αυτών. Η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου παύει αν, για οποιονδήποτε λόγο, απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας διορίστηκαν. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του, η αντικατάσταση γίνεται με την ίδια διαδικασία και ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της θητείας του.

 

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας ασκείται από την αρμόδια για την οδική ασφάλεια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

6. Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, ο οποίος και καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας προσκαλούνται και υπηρεσιακοί παράγοντες ή εμπειρογνώμονες για θέματα της αρμοδιότητας ή της ειδικότητας τους αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το Συμβούλιο. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

7. Στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας μπορεί να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών έως του ύψους των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

8. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Για τη συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας δεν απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.