Νόμος 3918/11 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Λειτουργικές ανάγκες Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καταβάλλονται από 01-01-2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα βαρύνουν τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η προβλεπόμενη δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά του ποσού που έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Αττικής (τομέας Νότιος) για λογαριασμό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, αυξάνοντας τον Φ.220 ΚΑΕ 2339 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Το ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος, το οποίο συστάθηκε με το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 48/1973 (ΦΕΚ 14/Α/1973), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 307/1989 (ΦΕΚ 144/Α/1989) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 265/1979 (ΦΕΚ 74/Α/1979) και θα λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία, Διεύθυνση Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται και ασκούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

 

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ιδρύματος Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος, μεταφέρεται μετά από επιλογή στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καταλαμβάνει μετά από αίτηση του κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ή αορίστου χρόνου ή σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες καταργούνται με την, για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από την Υπηρεσία. Το μεταφερόμενο και εντασσόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο φορέα από τον οποίο προέρχεται λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θα κατατάσσεται στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο. Το μεταφερόμενο και εντασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Για το προσωπικό θα ισχύσουν οι όροι εργασίας, ιδίως ωράριο εργασίας, άδειες που ισχύουν και για τους υπαλλήλους του φορέα υποδοχής τους.

 

Η επιλογή του προσωπικού που θα ενταχθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών γίνεται με αίτηση του προσωπικού, η οποία υποβάλλεται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, που λειτουργεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση ως υπηρεσιακό συμβούλιο και το οποίο λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τα ακόλουθα κριτήρια: α) τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, β) εμπειρία, γ) εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δ) υπηρεσιακή απόδοση, ε) πειθαρχικά παραπτώματα - ποινές, στ) υπηρεσιακές ανάγκες για την οργάνωση και λειτουργία του παραρτήματος. Για όλες τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού του καταργούμενου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το προσωπικό που δεν θα επιλεγεί για να μεταφερθεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών μεταφέρεται μετά από αίτηση του, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) ή σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η δήλωση προτίμησης του. Η μεταφορά του με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ιδρύματος Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου ή σε οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται μετά από αίτηση του. Αν οι κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν, συνιστώνται, με τις αποφάσεις μετάταξης, προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται, με την για οποιονδήποτε λόγο, αποχώρηση τους από την υπηρεσία. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο φορέα από τον οποίο προέρχεται λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θα κατατάσσεται στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Για το προσωπικό θα ισχύσουν οι όροι εργασίας, ιδίως ωράριο εργασίας, άδειες που ισχύουν και για τους υπαλλήλους του φορέα υποδοχής τους. Η μετάταξη γίνεται σε υπηρεσίες του νομού που υπηρετεί εκτός και αν δηλωθεί διαφορετικά. Για το έτος πραγματοποίησης των μετατάξεων η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών με μεταφορά της σχετικής πίστωσης στους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους μεταφέρονται. Για τα επόμενα έτη, οι πιστώσεις θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων στους οποίους έχουν γίνει οι μετατάξεις. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος νόμου αίτησης μεταφοράς του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του συγχωνευόμενου φορέα εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας και την απόλυση τους, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.

 

Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του καταργούμενου φορέα και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

 

Όσοι δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς ή μετάταξης τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. Η κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς στους ενδιαφερόμενους γίνεται με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο επιδίδεται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών επί αποδείξει στη δηλωθείσα στην αίτηση τους διεύθυνση, είτε στους ίδιους είτε σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτούς και το οποίο αναφέρει το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που δημοσιεύθηκε η απόφαση μεταφοράς, το φορέα υποδοχής, τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι και την προθεσμία των 15 εργάσιμων ημερών εντός της οποίας πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας.

 

Η μεταφορά του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του καταργούμενου φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.

 

Το μεταφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή τη μετάταξη του.

 

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδοχής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

 

Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του συγχωνευόμενου φορέα. Μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα του. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία των υποθηκοφυλακείων. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν οι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις, που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των συγχωνευομένων φορέων. Ο προϋπολογισμός του καταργούμενου φορέα, αποτελεί προϋπολογισμό του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών από το τρέχον οικονομικό έτος και μέχρι την υλοποίηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Για την πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του καταργούμενου, επιχορηγείται το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η εκκαθάριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις που διέπουν τον ως άνω φορέα. Πληρωμές που έχουν γίνει στον φορέα μέχρι της δημοσίευσης του παρόντος νόμου θεωρούνται νόμιμες.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος νοείται ότι αναφέρεται το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

 

Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή του ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στο όργανο διοίκησης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

 

α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβεια της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.

 

β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Σε περίπτωση που η συλλογή και παράδοση των στοιχείων των προηγούμενων εδαφίων δεν καταστεί δυνατή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύμβαση του για το λόγο αυτόν.

 

Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λύονται μέσα σε πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως πέντε ακόμη μήνες και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

 

Τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μεταφέρονται με εντολή του Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και αποτελούν έσοδα του προϋπολογισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού δικαιούχος του οποίου ήταν ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος.

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, η συγκρότηση διευθύνσεων, ειδικών υπηρεσιών, κέντρων και μονάδων, η διάρθρωση των υπηρεσιών και διευθύνσεων, η οργάνωση τους και οι αρμοδιότητες τους, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, συστήνονται και κατανέμονται οι θέσεις, η ένταξη και κατάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού και τα θέματα της περιουσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.