Νόμος 3979/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 104 του νόμου 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. α. Εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6 οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν συσταθεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή άλλες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν αρμοδιότητες Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το μέρος που ασκούν αντίστοιχες αρμοδιότητες, συγχωνεύονται σε ενιαίο σύνδεσμο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6, στον οποίο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 30 του νόμου 3536/2007. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δήμοι ασκούν αρμοδιότητες Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και διαχειρίζονται εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων, η διαχείριση αυτή ανατίθεται στον ενιαίο σύνδεσμο,

 

β. Εντός ενός μηνός από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 6 του παρόντος, εκδίδεται πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία αναφέρονται οι συγχωνευόμενοι φορείς της προηγούμενης παραγράφου, η επωνυμία του νέου συνδέσμου, η διοίκηση, η έδρα, η διάρκεια και οι πόροι αυτού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός δεκαπενθημέρου από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, τα οικεία δημοτικά συμβούλια ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του νέου Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των υπό συγχώνευση φορέων παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι 30-06-2011, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ρυθμίζεται η διαδικασία συγχώνευσης των φορέων της παραγράφου 4)α, η διοίκηση του νέου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, η έδρα, η χρονική του διάρκεια, ο τρόπος καθορισμού του ύψους των ετήσιων εισφορών των δήμων, σε συνάρτηση με την αποτίμηση των τυχόν περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων φορέων, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισης των εγκαταστάσεων που ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4)α'.

 

Με το ανωτέρω διάταγμα στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μπορεί να καθορίζεται διαφορετική χωρική αρμοδιότητα των νέων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία τα όρια της χωρικής αρμοδιότητας συμπίπτουν με τα όρια ενός δήμου, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων λειτουργεί ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του δήμου.}

 

2. Στα πρώτα εδάφια των παραγράφων 5, 7 και 9 του άρθρου 104 του νόμου 3852/2010 οι λέξεις των συνδέσμων και Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αντικαθίστανται με τη φράση των φορέων της παραγράφου 4)α και στην παράγραφο 8 οι λέξεις δημοσίευση της απόφασης συγχώνευσης αντικαθίσταται με τη φράση δημοσίευση της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 206 του νόμου 3852/2010 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη του συνδέσμου, η διαδικασία αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, οι υπηρεσίες για τις οποίες επιβάλλονται τέλη, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 211 του νόμου 3852/2010 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.