Νόμος 4021/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ίδια κεφάλαια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι, εξαιρουμένου του τμήματος Δ', του Κεφαλαίου III και του Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του μεγαλύτερου ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους από 2 έως 4 του παρόντος άρθρου ή στην παράγραφο 2 του άρθρου 14.

 

2. α) Για τις δραστηριότητες που ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος υπολογίζονται με τη μέθοδο Β' που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 3862/2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα Α' του Κεφαλαίου III της ΠΔ/ΤΕ 2628/2010 (ΦΕΚ 1677/Β/2010).

 

β) Για τις δραστηριότητες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο Δ, η οποία ορίζεται ως το ισόποσο τουλάχιστον του 2% του μέσου όρου ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία.

 

Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος υπερβαίνουν ή είναι ίσα του ποσού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της παρούσας παραγράφου σε κάθε χρονική στιγμή.

 

3. Όταν τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ή οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες των περιπτώσεων β' έως ε' της ίδιας παραγράφου, έτσι ώστε να μην είναι εφικτό να ορισθεί εκ των προτέρων το ποσό του ηλεκτρονικού χρήματος σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στα ιδρύματα αυτά να υπολογίσουν τα ίδια κεφάλαια τους ως εξής:

 

Τα εν λόγω ιδρύματα εφαρμόζουν την υπόθεση ότι ένα αντιπροσωπευτικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τις υπηρεσίες πληρωμών, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τα ιστορικά στοιχεία, αυτό το αντιπροσωπευτικό ποσό μπορεί να εκτιμηθεί ορθά και με τρόπο ικανοποιητικό για την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Εάν ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχει ακόμη ασκήσει δραστηριότητα για ικανό, ανάλογα με τη μέθοδο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι από έξι μήνες ως ένα χρόνο, τα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται βάσει των προβλέψεων για το ηλεκτρονικό χρήμα σε κυκλοφορία που προκύπτει από το επιχειρηματικό του σχέδιο, με την επιφύλαξη τυχόν προσαρμογών σε αυτό, κατόπιν απαίτησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει αξιολόγησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των βάσεων δεδομένων κινδύνου ζημίας και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος δύναται:

 

α) να απαιτεί από αυτό να διατηρεί ίδια κεφάλαια έως και 20% περισσότερα από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των μεθόδων που ορίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω και

 

β) να επιτρέπει σε αυτό να διατηρεί ίδια κεφάλαια έως και 20% χαμηλότερα, αντίστοιχα.

 

5. Στις περιπτώσεις που ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος είτε ανήκει στον ίδιο όμιλο με άλλο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών, εταιρεία επενδύσεων, εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμό συλλογικών επενδύσεων ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, είτε ασκεί δραστηριότητες άλλες από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, δεν επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση στοιχείων επιλέξιμων ως ίδια κεφάλαια.

 

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 3601/2007, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί από την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση των μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο.

 

7. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ώστε να αποτραπεί η πολλαπλή χρήση των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, καθώς και για τη θεσμοθέτηση κάθε απαιτούμενης προσαρμογής αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.