Νόμος 4021/11 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποιήσεις του νόμου 3746/2009


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3746/2009 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{(γ) η χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς των άρθρων 63Δ και 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007, σύμφωνα με το άρθρο 13Α.}

 

β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Το ενεργητικό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που τίθεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 (Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων), το ενεργητικό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που τίθεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 (Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων) και το ενεργητικό του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που τίθεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 (Σκέλος Εξυγίανσης) είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους και αποτελούν αυτοτελή σύνολα περιουσίας, κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους οποίους εξυπηρετεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.}

 

2. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 3746/2009 προστίθεται παράγραφος 2)α, ως εξής:

 

{2)α. Στο Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα κατά την έννοια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3601/2007 πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου.}

 

3. α. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα παραπάνω δάνεια μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.}

 

β. Η υποπερίπτωση iv) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iv) To Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων με αιτιολογημένη απόφαση του που λαμβάνεται με την ειδική πλειοψηφία της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου δύναται να αποφασίζει διαφορετικό τρόπο καταβολής των εισφορών και την τοποθέτηση των διαθεσίμων που προορίζονται για την ασφάλιση των καταθέσεων σε κινητές αξίες, κατά την έννοια του νόμου [Ν] 3606/2007, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης στ' υπό στοιχείο (i) και (ii) της παρούσας παραγράφου, εφόσον, κατά την εύλογη κρίση του, οι τοποθετήσεις αυτές παρέχουν ισοδύναμη ασφάλεια και μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα.}

 

γ. Η παράγραφος 16 του άρθρου 4 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{16. Οι καταθέσεις των καταθετών οι οποίες είναι εγγυημένες έως του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 τυγχάνουν, ως τάξη πιστωτών, προνομιακής κατάταξης σε σχέση με κάθε άλλη απαίτηση και θα κατατάσσονται ως η πρώτη τάξη πιστωτών σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα διάταξη του Πτωχευτικού νόμου, νόμου περί Εκκαθάρισης, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α. Το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων αποκτά αυτοδικαίως, κατά την ίδια σειρά κατάταξης που ορίζεται παραπάνω, απαιτήσεις κατά του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος για ποσά που καταβάλλονται σε καταθέτες - πελάτες του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και από το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων πέραν της ατομικής μερίδας του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη ή ποσό, που βαρύνουν το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ και συνδέονται με τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων.}

 

4. Στην περίπτωση α' της παράγραφος 2 του άρθρου 9 του νόμου 3746/2009 διαγράφονται οι λέξεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3714/2008 (ΦΕΚ 231/Α/2008).

 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3746/2009, προστίθενται οι λέξεις: εν όλω ή εν μέρει.

 

6. Στο τέλος του άρθρου 13 του νόμου 3746/2009 προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:

 

{Άρθρο 13Α: Σκέλος Εξυγίανσης

 

1. Το Σκέλος Εξυγίανσης παρέχει χρηματοδότηση:

 

α. σε πιστωτικό ίδρυμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Δ του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

β. σε μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007.

 

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σκέλος Εξυγίανσης υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ύψος των εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 0,09% επί του μέσου όρου του ύψους του συνόλου του παθητικού του μηνός Ιουνίου κάθε έτους, με βάση την κατάταξη τους σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο (β) (ii), με εξαίρεση τα στοιχεία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα Τμήματα Α1, Α2, Β1 και Β2 του Κεφαλαίου Ι της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2630/2010 (ΦΕΚ 1714/Β/2010), καθώς και τις εγγυημένες καταθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους. Μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007 εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση.

 

Το ποσοστό της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ύψος των ετήσιων εισφορών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα προσδιορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, καθορίζονται επίσης ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών, ο τρόπος τήρησης και διαχείρισης των διαθεσίμων του Σκέλους Εξυγίανσης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Σε περίπτωση ένταξης στο Σκέλος Εξυγίανσης ή αποχώρησης πιστωτικού ιδρύματος από αυτό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, για τον υπολογισμό και καταβολή της ετήσιας εισφοράς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2, α, iv, τρίτη υποπαράγραφος, καθώς και η παράγραφος 4)ε του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων που προκύπτουν από τις ανωτέρω εισφορές δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ ή της παραγράφου 7 του άρθρου 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων είτε επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα συμπληρωματικές εισφορές είτε το Σκέλος Εξυγίανσης δανείζεται τα απαιτούμενα κεφάλαια από πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλες πηγές είτε αποφασίζεται συνδυασμός και των δύο. Για τα ποσά των δανείων αυτών εγγυώνται τα συμμετέχοντα στο Σκέλος πιστωτικά ιδρύματα. Οι όροι των εν λόγω δανείων και εγγυήσεων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία συμμετοχής κάθε πιστωτικού ιδρύματος στην τακτική εισφορά του προηγουμένου έτους. Για τα παραπάνω δάνεια μπορεί να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου το κεφάλαιο που απαιτείται για το σχηματισμό του Σκέλους Εξυγίανσης δύναται να καταβληθεί υπό μορφή δανείου από το Ελληνικό Δημόσιο ή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή από το Σκέλος Κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ή από κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για το οποίο δύναται να εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου, οι όροι χορήγησης εγγυήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Εάν κατά την ισχύ της παραγράφου 3, και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι το σχηματισμό των ιδίων κεφαλαίων του Σκέλους Εξυγίανσης ενεργοποιηθεί το Σκέλος Εξυγίανσης για τους σκοπούς των άρθρων 63Δ και 63Ε του νόμου [Ν] 3601/2007, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης το Σκέλος Εξυγίανσης ικανοποιείται κατ' απόλυτη προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης αξίωσης. Ο σχηματισμός των ιδίων κεφαλαίων του Σκέλους Εξυγίανσης διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με την επιφύλαξη του στοιχείου iii) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων υποκαθίσταται στα δικαιώματα των αποζημιωθέντων καταθετών και επενδυτών - πελατών και για ποσό ίσο προς τις πληρωμές του προς αυτούς και ικανοποιείται προνομιακά κατά τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων από το προϊόν της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων κατατάσσεται στη σειρά που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις απαιτήσεις του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών του νόμου [Ν] 2533/1997 κατά οφειλέτη - Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ισχύει.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3746/2009 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την εξέταση και λήψη αποφάσεως για την παροχή χρηματοδότησης προς πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 13Α, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων συγκροτείται από πέντε μέλη, δηλαδή τον ως άνω Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος που προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τα τρία μέλη που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

9. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3746/2009 αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.