Νόμος 4042/12 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την επιδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, οι φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 227 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 02 (απόβλητα κήπων και πάρκων), 20 03 (άλλα αστικά απόβλητα), 20 01 και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας) που παράγονται εντός των ορίων τους και διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) εντός ή εκτός των ορίων τους, καταβάλλουν περιβαλλοντική εισφορά. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει την 01-01-2020 και το ποσό της περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 01-01-2021 αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο.

 

2. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τους φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρμοδιότητες φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 227 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), η εισφορά της παραγράφου 1 θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων, αρμοδιότητας φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως εξής:

 

Κλίμακα - Πρόοδος έργων

Μείωση

περιβαλλοντικής εισφοράς

0 - Καμία ενέργεια

0%

1 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων

35%

2- Σύμβαση κατασκευής ή και προμήθειας του συνόλου του έργου για την υλοποίηση Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων

70%

3 - Λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων

100%

 

3. Για τον υπολογισμό της μείωσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου κάθε μονάδας επεξεργασίας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και Εγκατάστασης Ανάκτησης Βιοαποβλήτων αρμοδιότητας φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και η δυναμικότητα αυτής, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

ΜΟΛ = (Δ1 x Μ1+ Δ2 x Μ2+....+ ΔN x ΜN) / ΔΟΛ, όπου:

 

ΜΟΛ, το συνολικό ποσοστό μείωσης περιβαλλοντικής εισφοράς

ΔN, η δυναμικότητα της μονάδας ν

ΜN, το ποσοστό μείωσης βάσει της προόδου της αντίστοιχης μονάδας ν

ΔΟΛ, η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας.

 

4. Η εισφορά της παραγράφου 1 αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η κατανομή του ποσού, ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του ποσού, οι προϋποθέσεις χορήγησης στους δικαιούχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

5. Η εισφορά της παραγράφου 1 διατίθεται χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού του 2,5% του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.