Νόμος 4056/12 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επιτροπή Σταυλισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται τριμελής επιτροπή σταυλισμού που αποτελείται από:

 

α) Έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο των υπηρεσιών του υποτομέα Γεωργίας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο.

 

β) Έναν ιατρό - υγιεινολόγο ή επόπτη δημόσιας υγείας των υπηρεσιών του τομέα Υγείας της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

 

γ) Έναν υπάλληλο των υπηρεσιών του τομέα Έργων Χωροταξίας - Περιβάλλοντος της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συγκροτείται η επιτροπή και ορίζονται για δύο έτη τα τακτικά μέλη της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και ο γραμματέας της επιτροπής. Οι αναπληρωτές ανήκουν στην ίδια υπηρεσία με το αντίστοιχο τακτικό μέλος.

 

2. Η επιτροπή σταυλισμού είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη διενέργεια αυτοψίας, την παροχή γνώμης για κάθε θέμα εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης και επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων του άρθρου 10, καθώς και για την παροχή γνώμης για θέματα της περίπτωσης β' του άρθρου 3 και για θέματα των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 5.

 

3. Η επιτροπή σταυλισμού, για κάθε γνώμη της συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλει στην Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή. Πριν την παροχή γνώμης, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.