Νόμος 4061/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό και έναν γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων αυτός που έχει περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή παρά μόνο μία φορά κάθε τέσσερα έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

2. Μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, με απόφαση Περιφερειάρχη, να συγκροτούνται περισσότερες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, εφόσον ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν δεν μπορεί να εξεταστεί σε εύλογο χρόνο από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Επιτροπής.

 

3. Στις περιπτώσεις που απαιτείται καθορισμός τιμήματος μετέχει ως μέλος στην Επιτροπή, εκπρόσωπος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με δικαίωμα ψήφου. Ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ορίζεται με πράξη του Προϊσταμένου της, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, που ορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης της Επιτροπής. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 4 εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίασή της.

 

4. Στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μετέχει ως μέλος και Πρόεδρος αυτής εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, για τα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22. Για το μέλος αυτό και τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με πράξη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν ισχύει το κώλυμα του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η πρόσκληση της Επιτροπής αποστέλλεται στον εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 4 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/2016).

 

5. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.