Νόμος 4061/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ενδιαφερόμενος για την παραχώρηση της χρήσης αγροτικού ακινήτου, έως 100 στρεμμάτων, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, έναντι χαμηλού τιμήματος, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4, πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α) Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 3874/2010, ή συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του νόμου 4015/2011.

 

β) Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

γ) Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος).

 

2. Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφερομένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

 

Κριτήριο Α

 

Α1) Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

 

Βαθμοί 50

 

Α2) Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 95/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1975) για 2 χρόνια τουλάχιστον.

 

Βαθμοί 100

 

Α3) Μόνιμος κάτοικος Δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.

 

Βαθμοί 100

 

Α4) Δημότης, μόνιμος κάτοικος των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, στους οποίους βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.

 

Βαθμοί 100

 

Κριτήριο Β

 

Β1) Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1698/2005 του Συμβουλίου της 20-09-2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕL 277/2005).

 

Βαθμοί 100

 

Β2) Νέος ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

Βαθμοί 100

 

Β3) Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Βαθμοί 180

 

Β4) Επαγγελματίας Αγρότης.

 

Βαθμοί 60

 

Κριτήριο Γ

 

Γ1) Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1698/2005 του Συμβουλίου της 20-09-2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕL 277/2005) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως 35 ετών που έχει δηλώσει στο ΜΑΑΕ και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα ή άνεργος ως εξής:

 

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρέμματα βαθμοί 100

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 10 στρέμματα βαθμοί 90

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 20 στρέμματα βαθμοί 80

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 30 στρέμματα βαθμοί 70

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 40 στρέμματα βαθμοί 60

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 50 στρέμματα βαθμοί 50

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 80 στρέμματα βαθμοί 30

Ιδιόκτητο / μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρέμματα βαθμοί 10

 

Κριτήριο Δ

 

Δ1) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

 

Βαθμοί 100

 

Δ2) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

 

Βαθμοί 50

 

Δ3) Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.

 

Βαθμοί 50

 

Κριτήριο Ε

 

Ε1) Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρεμμάτων.

 

Βαθμοί 300

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

3. Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης: α) ο μόνιμος κάτοικος και β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

 

4. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του είτε μέσω του διαδικτύου είτε στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία εμφανίζει τη βαθμολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

 

5. Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.