Νόμος 4062/12 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η απόσπαση, με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε αρχές της τελευταίας, στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών της αρχών σε τρίτες χώρες, Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να συνδράμουν με την παροχή ειδικών γνώσεων την Κυπριακή Δημοκρατία. Στους ανωτέρω υπαλλήλους καταβάλλεται, εκτός από τις πλήρεις αποδοχές εσωτερικού από το Ελληνικό Δημόσιο, αποζημίωση για κάλυψη εξ ολοκλήρου των δαπανών διαμονής (καταβολή ενοικίου) και διαβίωσης (καταβολή ενοικίου) (καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης) από το Κυπριακό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής των κατά τα ανωτέρω αποσπώμενων υπαλλήλων, αλλά δεν καταβάλλει σε αυτούς επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής ούτε δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής.

 

2. Για τον ίδιο λόγο, με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η απόσπαση, κατόπιν αιτήματος της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.

 

Στους ανωτέρω υπαλλήλους καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές τους από το Ελληνικό Δημόσιο και ανάλογη ημερήσια αποζημίωση από την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

3. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διενεργείται η απόσπαση δύναται να αρχίσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν δύναται να υπερβεί την 31-01-2013.

 

4. Επιτρέπεται επίσης, αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προσωπικού του οικείου Υπουργείου, η πραγματοποίηση από Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους, για όσο χρόνο απαιτείται εντός των προαναφερθέντων χρονικών ορίων, υπηρεσιακών μετακινήσεων για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

5. Ο χρόνος της απόσπασης ή υπηρεσιακής μετακίνησης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, στη θέση που κατέχουν οργανικά οι ανωτέρω υπάλληλοι.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.