Νόμος 4070/12 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις), προκειμένου να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 55, 57, 58, 59, 60 και ανάλογα με την περίπτωση το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων, που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισμό, ότι η Καθολική Υπηρεσία παρέχεται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και ότι μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, τηρουμένων των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

 

2. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις) σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 59 και 60, και το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, όπου απαιτείται. Οι επιχειρήσεις αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του παρόντος. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επωνυμίες των καθορισμένων επιχειρήσεων, καθώς και, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας τους, τη νέα επωνυμία των επιχειρήσεων αυτών

 

3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας που επιβάλλει στις επιχειρήσεις οι οποίες ορίστηκαν ως έχουσες υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε μεταβολή που επηρεάζει αυτές τις υποχρεώσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

 

4. Η διαδικασία καθορισμού επιχείρησης ή επιχειρήσεων οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του παρόντος.

 

5. Σε περίπτωση που μία καθορισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιχείρηση προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των στοιχείων του δικτύου της τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη μεταβίβαση, ούτως ώστε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να μπορέσει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης στην παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις, καθώς και στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 57. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να επιβάλλει, να τροποποιεί ή να καταγγέλλει ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος.

 

6. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των καθορισμένων επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ασκείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.